Sony Xperia E4g - Nelepon

background image

Nelepon

Nelepon

Anjeun bisa nelepon sacara manual ku cara mencet nomer telepon, ku cara ngetok

nomer nu disimpen dina daptar kontak Anjeun, atawa ku cara ngetok nomer telepon nu

aya nu di panempoan catetan telepon Anjeun. Anjeun oge tiasa make fitur pencet pikeun

neangan nomer ti daptar kontak sareng catetan telepon Anjeun. Jang ngagunakeun

sauran video, Anjeun bisa make aplikasi talatah instan jeung paguneman video

Hangouts™ di alat Anjeun. Tingali

Talatah instan jeung chat video

dina kaca 62 .

1

Buka daptar kontak Anjeun

2

Tempo entri catetan telepon

3

Tempo kontak paporit Anjeun

4

Tempo sadaya grup kontak nu disimpen dina alat Anjeun

5

Pupus nomer

6

Papan tombol

7

Nempo pilihan nu sejen

8

Kenop telepon

9

Sumputkeun atawa pintonkeun pamencet

Pikeun nelepon make mencet nomer

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Telepon.

3

Tuliskeun nomer panarima tur ketok .

Pikeun nelepon nganggo telepon pinter

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Telepon.

3

Pake papan tombol pikeun nuliskeun aksara atawa nomer nu berhubungan ka

kontak nu Anjeun hoyong telepon. Basa Anjeun nulis unggal aksara atawa nomer,

hiji daptar kontak nu mungkin cocog nembongan.

4

Ketok kontak nu Anjeun hoyong telepon.

46

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyieun telepon internasional

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Telepon.

3

Toel jeung tahan 0 nepikeun tanda a “+” nembongan.

4

Tuliskeun kode nagara, kode wewengkon (teu nganggo nol diawal) sareng nomer

telepon, teras ketok .

Kangge nambah nomer pencet langsung ka Layar utama Anjeun

1

Toel jeung tahan wewengkon nu kosong di Layar Utama nepi ka alat ngegeter tur

menu kustomisasi nembongan.

2

Di menu kustomisasi, ketok

Aplikasi > Potong kompas.

3

Gulung dina daptar aplikasi terus pilih

Sambungan Langsung.

4

Pilih kontak jeung nomer nu ku Anjeun hoyong anggo jadi nomer pencet langsung.

Ningalikeun atanapi nyumputkeun nomor télépon anjeun

Anjeun tiasa milih bade ningalikeun atanapi nyumputkeun nomor télépon anjeun dina alat

panarima nu disaur mun anjeun nyauran.

Pikeun mintonkan atawa nyumputkeun nomer telepon Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Setelan tambahan > ID Nu Nelepon.