Sony Xperia E4g - Ngawatesan telepon

background image

Ngawatesan telepon

Anjeun tiasa ngawatesan sadaya atawa sabaraha kategori telepon asup jeung telepon

kaluar. Upami Anjeun nampi kodeu PIN2 ti operator jaringan Anjeun, Anjeun tiasa oge

make daptar Nomer Telepon Maneuh (FDN) kanggo ngawatesan telepon kaluar sareng

asup. Lamun paket langganan Anjeun geus kaasup laden suratsora, Anjeun bisa ngirim

kabeh telepon asup tina kontak husus langsung kana suartsora. Lamun Anjeun ngoyong

ngablokir nomer husus, Anjeun tiasa muka Google Play™ terus ngundeur aplikasi nu

ngarojong pungsi ieu.

FDN teu dirojong ku kabeh operator jaringan. Tanyakeun ka operator jaringan Anjeun jang

mariksa yen kartu SIM Anjeun atawa ladenan jaringan ngarojong pitur ieu.

Pikeun ngablokir telepon asup atawa telepon kaluar

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon.

3

Ketok

Watesan Telepon, teras pilih hiji pilihan.

4

Tulis kecap akses terus ketok

Aktip.

Basa Anjeun mimiti nyetel blokiran telepon, Anjeun kudu nuliskeun kecap akses pikeun

ngaktipkeun pungsi blokiran telepon. Anda kudu make kecap akses nu sami ieu deui upami

Anjeun hoyong ngedit setelan blokiran telepon.

Pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun panggero tetep

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Nomer telepon maneuh.

3

Ketok

Aktipkeun telepon maneuh atawa Nonaktipkeun telepon maneuh.

4

Tuliskeun PIN2 Anejun terus ketok

OK.

50

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngakses daptar panarima telepon nu ditampa

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Nomer telepon maneuh > Nomer

telepon maneuh.

Pikeun ngarobah PIN2 kartu SIM

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon.

3

Ketok

Nomer telepon maneuh > Robah PIN2.

4

Tulis PIN2 kartu SIM nu lami tur ketok

OK.

5

Tulis PIN2 kartu SIM nu anyar tur ketok

OK.

6

Konpirmasi PIN2 nu anyar tur ketok

OK.

Pikeun ngirim telepon asup tina kontak husus langsung kana suartsora

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok .

3

Pilih kontak jang otomatis mindahkeun kabeh telepon asup kana suratsora.

4

Ketok > .

5

Cirian kotak centang di gigireun Kabeh telepon ka suratsora.

6

Ketok Rengse.