Sony Xperia E4g - Suratsora

background image

Suratsora

Upami langganan anjeun kaasup oge laden suratsora, nu nelepon bisa ninggalkeun

pesan ka anjeun basa anjeun teu bisa ngajawab. Nomer ladén suratsora anjeun biasana

disimpen dina kartu SIM anjeun. Upami henteu, anjeun bisa meunangkeun nomer eta ti

propaider ladén terus nuliskeunana sacara manual.

Kanggo nuliskeun nomer surat sora Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Surat sora > Setelan suratsora >

Nomer surat sora.

3

Tuliskeun nomer surat sora Anjeun.

4

Ketok

OK.

Pikeun nelepon ladenan talatah sora Anjeun

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Telepon.

3

Rampa jeung tahan

1

.