Sony Xperia E4g - Telepon darurat

background image

Telepon darurat

Alat Anjeun ngarojong nomer darurat internasional, contona, 112 atawa 911. Anjeun

tiasa nganggo nomor ieu kanggo ngadamel telepon darurat dina sadaya nagara,

nganggo atawa teu nganggo kartu SIM, upami Anjeun aja dina jangkauan jaringan.

Pikeun nyieun telepon darurat

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur Ketok

Telepon.

3

Tuliskeun nomer telepon darurat tur toel . Pikeun mupus hiji nomer, ketok .

Anjeun bisa nyieun telepon darurat sanajan teu aya kartu SIM nu diselapkeun atawa basa

telepon kaluar keur diblokir.

Ngadamel sauran darurat sabari kartu SIM kakonci

1

Tina layar nu kakonci, ketok

Telepon darurat.

2

Tuliskeun nomer telepon darurat tur toel .

52

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.