Sony Xperia E4g - Telepon konprensi

background image

Telepon konprensi

Sareng hiji konprensi atanapi sauran multipartai, Anjeun tiasa gaduh hiji paguneman

gabungan sareng dua atanapi leuwih jalmi.

Kanggo wincik tentang jumlah pamilon nu Anjeun bisa tambahkeun ka telepon konprensi,

kontak operator jaringan Anjeun.

51

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyieun telepon konprensi

1

Basa keur nelepon, ketok .

2

Puter nomer telepon pamilon kadua tur ketok . Pamilon nu kahiji ditahan heula.

3

Ketok pikeun nambahkeun pamilon kadua ka telepon konprensi.

4

Malikan deui lengkah 1 nepi ka 3 pikeun nambah pamilon telepon nu lain.

Pikeun nyieun paguneman pribadi sareng hiji pamilon telepon konprensi

1

Basa keur nelepon konperensi, ketok

Atur.

2

Ketok nomer telepon pamilon nu ku Anjeun hoyong diajak paguneman pribadi.

3

Pikeun mungkas paguneman pribadi tur balik ka telepon konprensi, ketok .

Nutup telepon pamilon ti telepon konprensi

1

Basa keur nelepon konperensi, ketok

Atur.

2

Ketok di sabeulah pamilon nu teleponna hayang ditutup ku anjeun.

Pikeun mungkas panggero konférénsi

Basa keur nelepon konperensi, ketok

Tutup telepon konperensi.