Sony Xperia E4g - Ngahurungkeun alat Anjeun nu munggaran

background image

Ngahurungkeun alat Anjeun nu munggaran

Basa mimiti Anjeun ngahurungkeun alat Anjeun, hiji pituduh setelan muka pikeun

ngabantuan Anjeun ngatur setelan pungsi dasar, asup kana akun online tur ngatur alat

pikeun saluyu sareng kahoyong Anjeun. Contona, lamun Anjeun boga akun Sony

Entertainment Network Anjeun bisa asup ka dinya ti dieu jeung bisa lagsung dipake.

Anjeun tiasa ngakses pituduh setelan engke ti menu Setelan.

9

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngahurungkeun alat

Pastikeun batre telepon parantos dicas sakedikna 30 menit sateuacan ngahurungkeun alat nu

ngawitan.

1

Pencet terus kenop daya nepi ka alat ngageter.

2

Tulis PIN kartu SIM Anjeun basa ditaros, teras ketok

.

3

Antosan sakedap kanggo alat dimimitian.

PIN kartu SIM Anjeun asalna disadiakeun ku operator jaringan Anjeun, tapi Anjeun bisa

ngarobahna engke tina menu Setelan. Pikeun ngabenerkeun hiji kasalahan nu dijieun basa

keur nuliskeun PIN kartu SIM, ketok

.

Pikeun mareuman alat

1

Pencet jeung tahan kenop daya nepi ka menu pilihan muka.

2

Dina menu pilihan, ketok

Mareuman tanaga.

3

Ketok

OKE.

Ieu bisa butuh sababaraha lami kanggo alat dipareuman.