Sony Xperia E4g - Pamasangan

background image

Pamasangan

Lambar plastik nu ngalindungan ditempelkeun ka layar/ Anjeun kudu ngaleupaskeun

lembar plastik ieu samemeh make layar rampa. Lamun teu kitu, pungsi layar rampa bisa

jadi teu bener.

Pikeun nyabut panutup tukang

Asupkeun kuku ramo kana celah (sapertos na gambar) terus angkat tutupna.

Pikeun ngagantelkeun panutup tukang

1

Tempatkeun panutup tukang di bagean tukang alat, teras pencet bagean juru

handap jang ngonci kana tempatna.

2

Bari gerak ti handap ka luhur, pencet bagean sisi panutup nepi ka panutup ngeklik

asup ka tempatna.

Pikeun nyelapkeun kartu SIM mikro

Upami Anjeung nyelapkeun kartu SIM mikro pas alat hurung, alat bakal balikan deui sacara

otomatis.

7

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cabut panutup tukang, teras selapkeun kartu SIM mikro ka slot kartu eta ku cara

bagean nu warna emasna ngadep ka handap.

Anjeun kudu make kartu SIM mikro kanggo alat Anjeun bisa mungsi bener. Sababaraha kartu

SIM ukuran standar ngidinan Anjeun pikeun ngaleupaskeun kartu SIM mikro nu dihijikeun.

Basa Anjeun ngalepaskeun kartu SIM mikro ti kartu SIM nu berukuran standar, Anjeun teu bisa

masang deui kartu eta tur make kartu SIM berukuran standar deui. Upami Anjeun teu gaduh

kartu SIM mikro, atawa upami kartu SIM Anjeun ayeun teu gaduh kartu SIM mikro nu tiasa

dileupaskeun, kontak operator jaringan Anjeun kanggo inpo tentang kumaha carana

ngumpulkeun atawa ngarobah kartu SIM Anjeun.

Pikeun nyelapkeun kartu memori

1

Cabut panutup tukang.

2

Selapkeun kartu memori ka slot kartu memori, sareng bagean kontak nu warna-

emas ngarah ka handap.

8

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Jang nyabut kartu SIM mikro

1

Cabut tutup tukang.

2

Sered kartu SIM mikro tina slot na nepi ka bener-bener ka luar.

Pikeun nyabut kartu memori

1

Pareuman telepon, , atawa leupaskeun kartu memori ti

Setelan > Panyimpenan >

Cabut kartu SD .

2

Cabut tutup tukang, teras tarik kartu memori ka luar pikeun nyabutkeunna.