Sony Xperia E4g - Layar tombol

background image

Layar tombol

Layar tombol teh jiga alas kenop standar 12-kenop. layar tombol mere pilihan input teks

prediktif sarta multitap. Anjeun bisa ngaktipkeun metodeu input teks Layar tombol via

setelan kibor. Layar tombo ngan sadia dina orientasi portret.

1 Milih pilihan input teks Anjeu tiasa ngetok unggal karakter sakali tur make bongbolongan kecap, atawa

terus ngetok kenop nepi ka karakter nu dipikahayang kapilih.

2 Pupus hiji karakter sateuacan kursor.

3 Asupkeun kenop mulang atawa konpirmasi input teks.

4 Asupkeun hiji spasi.

5 Mintonkeun simbol sareng smiley.

6 Mintonkeun nomer.

7 Robah karakter tur aktipkeun konci hurup gede.

Pikeun muka Layar tombol pertama kalina

1

Ketok hiji widang entri teks, teras ketok .

2

Ketok , teras ketok

Setelan kibor.

3

Ketok

Kibor potret, teras pilih pilihan Layar tombol.

43

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nulis teks make Layar tombol

Sawaktos nembongan di Layar tombol, ketok unggal kenop karakter ngan

sakali, sanajan hurup nu dipikahayang ku Anjeun sanes hurup nu kahiji dina

kenop. Ketok kecap nu nembongan atawa ketok

pikeun saran kecap lainna

tur pilih kecap ti daptar.

Sawaktos nembongan di Layar tombol, ketok kenop di-layar kanggo karakter

nu Anjeun hayang tulis. Ketok terus tombol ieu nepi ka karakter nu dipikahoyong

dipilih. Teras lakukeun deui kanggo karakter nu sejen nu hayang ditulis, kitu

saterasna.

Ngasupkeun nomer make Layar tombol

Sawaktos Layar tombol dipintonken, ketok . Alas telepon kalayan nomer

nembongan

Nyelapkeun lambang jeung smiley make Tombol layar

1

Sawaktos Layar tombol dipintonken, ketok

. Grid kalayan simbul sarta smiley

nembongan.

2

Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nempo leuwih seueur pilihan. Ketok

simbul atawa smiley pikeun milih.