Sony Xperia E4g - Ngaluyukeun kibor Experia

background image

Ngaluyukeun kibor Experia

Basa ngasupkeun teks make kibor di layar, anjeun tiasa ngakses setelan kibor jeung

setelan input teks nu sejen nu mantuan anjeun nyetel pilihan pikeun basa tulisan, prediksi

teks, spasi otomatis, jeung titik gancang. Kibor bisa make data tina Surelek jeung

aplikasi sejenna pikeun nginget gaya nulis Anjeun. Aya oge pituduh Personalisasi nu

nuntun anjeun pikeun nyetel nu setelan dasar, ameh bisa ngamimitian gancang.

Pikeun ngakses setelan kibor di layar

1

Basa Anjeun nulis teks make kibor di layar, ketok .

2

Ketok , teras ketok

Setelan kibor tur robah setelan nu dipikahoyong.

3

Pikeun nambahkeun basa kanggo input teks, ketok

Basa tulisan tur tandaan

kotak centang nu luyu.

4

Ketok

OKE pikeun ngonpirmasi.

Pikeun ngarobah setelan usulan kecap

1

Waktu anjeun nulis teks make kibor di layar, ketok .

2

Ketok , teras ketok

Setelan kibor> Saran kecap.

3

Pilih hiji pilihan.

Pikeun milih metodeu input

1

Lamun anjeun ngasupkeun teks make kibor di layar, sered bar status ka handap

jang muka panel Bewara, terus ketok

.

2

Pilih hiji pilihan.

Nganggo gaya tulis Anjeun

1

Waktu anjeun nulis teks make kibor di layar, ketok .

2

Ketok , terus ketok

Setelan kibor > Pake gaya tulisan abdi terus pilih

sumberna.

Milih jinis tata perenah kibor

Jinis tata perenah jang kibor di layar caan tangtu sadia jang kabeh basa tulisan.

1

Waktu anjeun nulis teks make kibor di layar, ketok .

2

Ketok , teras ketok

Setelan kibor.

3

Ketok

Basa tulisan, teras ketok .

4

Milih jinis tata perenah kibor

5

Ketok

OKE pikeun ngonpirmasi.

45

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.