Sony Xperia E4g - Ngedit teks

background image

Ngedit teks

Anjeun tiasa milih, motong, niron jeung nempelkeun teks basa Anjeun nulis. Anjeun tiasa

ngakses alat edit ku cara ngetok dua kali teks nu ditulis. Alat edit teras bakal sadia via

bar aplikasi.

Bar aplikasi

1

Tutup bar aplikasi

2

Pilih kabeh teks

3

Potong teks

4

Tiron teks

44

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

5

Tempelkeun teks

ngan nembongan lamun anjeun geus nyimpen teks di papan klip.

Pikeun milih teks

1

Tulis sababaraha teks, teras ketok dua kali teks eta. Kecap nu Anjeun ketok bakal

disorotan ku tab dina dua sisi.

2

Sered tab ka kenca atawa ka katuhu pikeun milih leuwih seueur teks.

Pikeun ngedit teks

1

Tulis sababaraha teks, teras ketok dua kali teks nu dituliskeun eta pikeun nyieun

palang aplikasi nembongan.

2

Pilih teks nu Anjeun hoyong edit, teras pake alat dina palang aplikasi pikeun

nyieun perobahan nu Anjeun hoyongkeun.