Sony Xperia E4g - Nuliskeun teks make input sora

background image

Nuliskeun teks make input sora

Mun anjeun ngalebetkeun teks, anjeun bisa make pungsi input sora sanes ngetikkeun

kecap. Omongkeun kecap nu rek dilebetkeun. Input sora teh teknologi percobaan ti

Google™, jeung disadiakeun pikeun sababaraha basa tur kawasan.

Pikeun ngaktipkeun input sora

1

Sawaktos Anjeun nulis teks make kibor di layar, ketok .

2

Ketok , teras ketok

Setelan kibor.

3

Cirian kotak centang

Tombok ketik sora Google™.

4

Ketok pikeun nyimpen setelan Anjeun. Hiji ikon mikropon nembongan dina

kibor di layar Anjeun.

Nuliskeun teks make input sora

1

Muka kibor di-layar.

2

Ketok . Waktu nembongan, ngomong pikeun ngasupkeun teks.

3

Lamun geus rengse, ketok deui . Teks nu diusulkeun nembongan.

4

Edit teks sacara manual lamun perlu.

Pikeun jieun kibor muncul jeung nulis ku cara manual, ketok

.