Sony Xperia E4g - Ngundeur aplikasi ti sumber nu sejen

background image

Ngundeur aplikasi ti sumber nu sejen

Lamun alat anjeun disetel meh tiasa ngundeur ti sumber salain ti Google Play™, anjeun

tiasa ngundeur aplikasi langsung ti situs web ku cara nurutan pitunjuk nu kakait.

Masang aplikasi nu teu terang sumberna atawa nu teu bisa dipercaya bisa ngaruksak alat.

Undeur aplikasi ngan ti sumber nu tiasa dipercaya. Kontak nu nyadiakeun aplikasi upami

anjeun aya patarosan atawa masalah.

Ngidinan undeuran aplikasi ti sumber nu sejen

1

Tina Layar Utama nnjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Kaamanan.

3

Cirian kotak centang

Sumber anu teu jelas.

4

Ketok

OK.

Sababaraha aplikasi meureun perlu akses data, setelan jeung rupa-rupa pungsi di alat anjeun

ngarah jalanna bener. Pasang jeung pasihan idin ngan ka aplikasi nu dipercaya.

Anjeun tiasa nempo idin nu dipasikan ka aplikasi nu diundeur ku cara ngetok aplikasi di

Setelan > Aplikasi.

26

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.