Sony Xperia E4g - Nyingkronkeun jeung Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Nyingkronkeun jeung Microsoft® Exchange ActiveSync®

Make akun Microsoft Exchange ActiveSync, anjeun tiasa ngakses talatah surelek

pausahaan, pasini almenak jeung kontak langsung di alat anjeun. Saatos nyetel, anjeun

bisa manggihan inpo anjeun dina aplikasi

Surelek, Almenak sareng Kontak.

Jang nyetel akun EAS pikeun singkronisasi

1

Pastikeun Anjeun boga wincik domain jeung pangladen, nu disadiakeun ku

administrator jaringan perusahaan.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Ketok

Setelan > Tambahkeun akun > Exchange ActiveSync.

4

Tulis alamat surelek perusahaan jeung kecap akses anjeun.

5

Ketok

Salajengna. Alat anjeun bakal ngamimitian nyokot inpormasi akun. Lamun

gagal, asupkeun wincik domain jeung pangladen akun Anjeun sacara manual

terus ketok

Salajengna.

6

Ketok

OK pikeun ngidinan pangladen pausahaan ngadalikeun alat anjeun.

7

Pilih data nu bade disingkronkeun ka alat, kawas kontak jeung entri almenak.

8

Upami dipikahayang, aktipkeun administrator alat pikeun ngidinan pangladen

pausahaan ngadalikeun fitur kaamanan nu tangtu di alat anjeun. Contona, idinan

pangladen pausahaan nyetel aturan kecap akses jeung nyetel enkripsi

penyimpenan.

9

Lamun nyetel geus rengse, asupkeun ngaran jang akun perusahaan

Upami Anjeun ngarobih kecap akses asup jang akun EAS di komputer Anjeun, Anjeun kudu

asup deui ka akun EAS di alat Anjeun.

33

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngarobah setelan akun EAS

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Ketok

Surelek, teras ketok .

3

Ketok

Setelan jeung pilih akun EAS, terus ganti setelan akun EAS sakahayang.

Pikeun nyetel interpal singkronisasi kanggo akun EAS

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Ketok

Surelek, teras ketok .

3

Ketok

Setelan terus pilih akun EAS.

4

Ketok

Frekuensi mariksa > Frekuensi mariksa tur pilih pilihan interpal.

Jang mupus akun EAS

1

Tina Layar Utama, ketok >

Setelan.

2

Dina

Akun, ketok Exchange ActiveSync, terus pilih akun EAS nu ku Anjeun

hoyong pupus.

3

Ketok , teras ketok

Pupus akun.

4

Ketok

Pupus akun deui pikeun ngonpirmasi.

34

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.