Sony Xperia E4g - Babagi jeung ngatur poto sareng video

background image

Babagi jeung ngatur poto sareng video

Anjeun tiasa babagi poto jeung video nu disimpen di alat anjeun. Anjeun oge tiasa ngatur

poto dina rupa-rupa cara. Contona, anjeun tiasa ngatur poto dina grup, mupus poto

jeung ngaitkeun poto ka kontak.

Bisa jadi anjeun teu tiasa niron, ngirim atawa nransfer item nu ditangtayungan ku hak cipta.

Oge, sababaraha item bisa jadi teu dikirim upami ukuran payil gede teuing.

Babagi poto atawa video

1

Di Albeum, panggihan poto atawa video nu hayang dibagijeun ku anjeun.

2

Ketok layar nu bade dipintonkeun di tulbar, teras ketok .

3

Ketok aplikasi nu hayang dipake babagi poto, teras turutan lengkah pikeun ngirim.

Make poto jadi gambar kontak

1

Sawaktos anjeun nempo poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar, teras ketok

>

Pake jadi > Gambar kontak.

2

Upami dipenta, pilih

Kontak > Ngan sakali, teras pilih kontak.

Make poto jadi wallpaper

1

Sawaktos anjeun nempo poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar, teras ketok

>

Pake jadi > Wallpaper.

2

Turutan pitunjuk di layar.

Muterkeun poto

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Pilih

Puter. Poto eta disimpen dina orientasi nu anyar.

Mupus poto atawa video

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Ketok

Pupus.

89

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngagawekeun kumpulan poto jeung video dina Albeum

1

Basa keur nempo gambar leutik poto sareng video di Albeum, ketok , teras ketok

Pilih item.

2

Ketok item-item nu hayang digawekeun ku anjeun. Item-item nu dipilih ditandaan

ku pigura warna bulao.

3

Pake alat dina tulbar pikeun ngagawekeun item nu dipilih.

Pikeun ngaktipkeun modeu pamilihan, Anjeun oge tiasa noel jeung nahan hiji item nepi ka

pigura-na robah warna ka warna bulao. Teras Anjeun tiasa ngetok item sejenna pikeun milih

item-item eta.

Nganalisis poto jeung raray dina Albeum

Anjeun bisa nganalisis poto naon wae di alat anjeun anu aya raray manusana. Sanggeus

diaktipkeun, fitur analisis poto tetep aktip, tur poto anyar dianalisis basa ditambahkeun.

Sanggeun ngalakonan analisis, anjeun bisa ngelompokkeun sadaya poto jalmi nu sami

dina hiji polder.

Ngaktipkeun fitur analisis poto

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Albeum.

3

Sered tungtung kenca layar utama Albeum ka katuhu, terus ketok

Rupa. Sadaya

poto dina alat anjeun dianalisis jeung dikelompokkeun di polder raray Tanpa

Ngaran.

Masihan ngaran raray

1

Di tehel

Rupa, ketok polder Rupa nu teu dingaranan, teras kotektak ka polder

Raray sejen tur pilih raray nu hayang dipasihan ngaran ku anjeun.

2

Ketok

Tambah ngaran.

3

Ketik ngaran, teras ketok

Rengse > Tambah jelema anyar.

Ngedit ngaran raray

1

Basa anjeun nempo raray dina tempoan layar pinuh, ketok layar pikeun

mintonkeun tulbar, teras ketok >

Edit tag ngaran.

2

Ketok

OKE.

3

Toel ngaran raray nu hayang diedit ku anjeun.

4

Edit ngaran, teras ketok

Rengse >Tambah jelema anyar.