Sony Xperia E4g - Menu layar utama albeum

background image

Menu layar utama albeum

Tina menu layar utama Albeum Anjeun bisa ngotektak kabeh albeum poto Anjeun, ka

asup albeum poto jeung video nu dicokot ku kamera jeung eusi nu ku Anjeun bagikeun

sacara online ngaliwatan ladenan sapertos PlayMemories Online, Picasa™, jeung

Facebook. Lamun Anjeun tos asup ka ladenan nu kitu, Anjeun bisa ngatur eusi, mere

komentar dina poto jeung video, tur nempo komentar ti babaturan. Tina aplikasi Albeum,

Anjeun bisa oge nambahkeun geotag kana poto, migawe tugas ngedit dasar kana poto,

jeung ngagunakan cara saperti teknologi nirkabel Bluetooth® tur surelek jang

ngabagikeun eusi.

1

Tempo poto sareng video ngagunakeun ladenan PlayMemories Online

2

Mulang ka aplikasi Albeum layar utama

3

Tempo sadaya poto sareng video nu dicandak ku kamera alat Anjeun

4

Tempo sadaya poto sareng video nu disimpen ka alat Anjeun dina polder nu beda.

5

Tempo poto sareng video paporit Anjeun

6

Tempo kabeh poto nu aya gambar beungeut

7

Tempo poto Anjeun dina peta atawa dina modeu globe

8

Nempo poto sareng video di jaringan nu sami

9

Tempo poto jeung video di Facebook™

10 Nempo poto sareng video di Picasa™

11 Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nempo eusi

Ladenan PlayMemories Online teu sadia di kabeh nagara atawa wilayah.

92

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nempo poto ti ladenan online di Albeum

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Albeum, terus Sered tungtung kenca layar utama Albeum

ka katuhu.

3

Ketok ladenan online nu dipikahayang, terus turutan pituduh na layar jang

ngamimitianna. Sadaya albeum online nu sadia nu ku Anjeun geus diunduer

dipintokeun.

4

Ketok albeum nu mana wae pikeun nempo eusina, teras ketok hiji poto dina

Albeum eta.

5

Sintreuk kenca pikeun nempo poto atawa video salajengna. Sintreuk ka katuhu

pikeun nempo video atawa poto nu samemehna.