Sony Xperia E4g - Nempo poto sareng video

background image

Nempo poto sareng video

Pake aplikasi Albeum pikeun nempo poto sareng muter video nu tos dicandak make

kamera Anjeun, atawa pikeun nempo eusi nu sami nu tos disimpen ka alat Anjeun.

Sadaya poto sareng video dipintonkeun dina grid nu disusun sacara berurutan.

1

Ketok ikon pikeun muka menu layar utama Albeum

2

Tempo pilihan menu

3

Pintonan slaid ti sadaya gambar Anjeun, atawa gambar nu Anjeun tambahkeun ka paporit

4

Sered bagen pinggir kenca layar ka katuhu pikeun muka menu layar utama Albeum

5

Kaping item dina grup

6

Ketok poto atawa video kangge nempo

7

Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nempo eusi

Nempo poto jeung video

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Albeum.

3

Ketok poto atawa video nu ku Anjeun hoyong tempo, terus ketok

Albeum > Ngan

sakali.

4

Sintreuk ka kenca pikeun nempo poto atawa video salajengna. Sintreuk ka katuhu

pikeun nempo video atawa poto nu samemehna.

Lamun Anjeun hoyong ngaganti aplikasi nu ku Anjeun tos dipilih jadi standar jang muka poto

atawa video, ketok

Setelan > Aplikasi terus gesek kana tab Sadayana, terus pilih aplikasina tur

ketok

Bersihkeun aturan ti pabrik dina Jalankeun anu standar.

Upami orientasi layar teu robah sacara otomatis sawaktos Anjeun muterkeun alat eta ka gigir,

cirian

Muter layar otomatis kotak centang di Setelan > Layar > Puteran layar.

Ngarobah ukuran gambar leutik

Sawaktos Anjeun keur nempo gambar leutik poto sareng video di Albeum,

lebarkeun dua ramo Anjeun pikeun zum gede, atawa ciwit dua ramo anjeun

babarengan pikeun zum leutik.

Ngazum poto

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, lebarkeun dua ramo Anjeun pikeun zum gede,

atawa ciwit dua ramo Anjeun babarengan pikeun zum leutik.

88

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun lalajo pintonan slaid poto Anjeun

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok , teras ketok

Pintonan slaid pikeun mimiti muterkeun sadaya poto di

albeum.

2

Ketok hiji poto pikeun ngeureunkeun pintonan slaid.

Pikeun muterkeun hiji video

1

Dina Albeum, panggihan tur ketok video nu ku Anjeun hayang diputer.

2

Ketok , teras ketok

Pilem> Ngan sakali.

3

Upami taya kadali puter balik nu ditembongkeun, ketok layar pikeun

mintonkeunana. Pikeun nyumputkeun kadali, ketok layar deui.

Pikeun ngarereuh hiji video

1

Mun hiji video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali.

2

Ketok .

Pikeun ngamajukeun gancang sareng ngamundurkeun hiji video

1

Mun hiji video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali.

2

Sered pananda wagel video nu keur diputer ka kenca pikeun ngamundurkeun,

atawa ka katuhu kanggo ngamajukeun gancang.

Nyetél volumeu hiji video

Pencét konci volumeu.