Sony Xperia E4g - Ngedit poto make aplikasi editor Poto

background image

Ngedit poto make aplikasi editor Poto

Anjeun tiasa ngedit jeung nerapkeun epek ka poto asli nu dicandak ku anjeun make

kamera. Contona, anjeun tiasa ngarobah epek cahya. Sanggeus nyimpen poto nu diedit,

versi asli poto nu teu dirobah tetap aya dina alat anjeun.

Ngedit poto

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

90

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun motong poto

1

Sawaktos anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Upami ditaros, pilih

Editor poto > Ngan sakali.

3

Ketok >

Potong.

4

Pilih hiji pilihan.

5

Pikeun nyaluyukeun pigura pamotongan, toel jeung tahan ujung pigura

pamotongan. Sawaktos kotak nu aya di ujung teu nembongan deui, sered ka jero

atawa ka luar pikeun ngatur ukuran pigura.

6

Pikeun ngatur ukuran sadaya sisi ti pigura nu dipotong dina waktu nu babarengan,

toel jeung tahan salah sahiji ti opat sudut eta pikeun nyieun kotak nu di ujung teu

nembongan deui, teras sered sudut eta ka arah nu sasuai.

7

Pikeun mindahkeun pigura pamotongan ka widang nu lian dina poto, toel jeung

tahan bagean lebet pigura, teras sered ka posisi nu dipikahoyong.

8

Ketok

Trpkn.

9

Pikeun nyimpen tironan poto pas anjeun motong, ketok

Simpen.

Nerapkeun epek husus ka poto

1

Sawaktos anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok .

2

Upami ditaros, pilih

Editor poto > Ngan sakali.

3

Ketok , teras pilih hiji pilihan.

4

Edit poto sakahayang, teras ketok

Simpen.