Sony Xperia E4g - Setelan sora

background image

Setelan sora

Pikeun pindah antara mode sora mono sareng stereo

1

Sawaktos radio dibuka, pencet .

2

Ketok

Aktipkeun sora stereo.

3

Pikeun ngadengekeun radio dina mode sora mono deui, pencet tur ketok

Paksa

sora mono.

Pikeun milih kawasan radio

1

Sawaktos radio dibuka, pencet .

2

Ketok

Setel wewengkon radio.

3

Pilih hiji pilihan.

Ngaluyukeun Pangatur visual

1

Sawaktos radio dibuka, ketok .

2

Ketok

Visualizer.

3

Pilih hiji pilihan.

74

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.