Sony Xperia E4g - Batre sareng pangaturan daya

background image

Batre sareng pangaturan daya

Alat Anjeun gaduh batre nu tos dipasangkeun. Anjeun bisa ngalacak pamakean batre

Anjeun sareng ningali aplikasi mana nu make daya panggedena. Anjeun tiasa mupus

atawa ngawates aplikasi tur ngaktipkeun jumlah mode hemat daya pikeun

ngoptimalkeun batre Anjeun. Anjeun oge tiasa nempo perkiraan tentang sabaraha sesa

batre tur nyaluyukeun setelan batre Anjeun pikeun ningkatkeun kinerja tur nyieun batre

Anjeun leuwih tahan lama.

115

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngatur pamakean batre Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pangaturan daya > Ngabeakkeun daya aplikasi.

Hiji langlangan nembongan nu mintonkeun aplikasi nu gaduh kagancangan

patalimarga data nu gede atawa nu tos lila teu dipake.

3

Tinjau inpo eta, teras lakukan tindakan nu diperlukeun, contona, pikeun mupus

instalasi aplikasi atawa ngawates pamakeannana.

Pikeun nempo aplikasi mana nu make daya batre panggedena

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pangaturan daya > Batere kaanggo.

Pikeun nempo perkiraan waktu pamakean batre

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pangaturan daya.

Modeu hemat daya

Aya sababaraha modeu hemat daya nu sadia jang dipake ku Anjeun lamun Anjeun

hoyong hirup batre leuwih lila:

modeu STAMINA

Nonaktipkeun Wi-Fi® jeung data seluler lamun layar dipareuman, tur wates

kinarya hardware performance. nembongan di bar status lamun modeu ieu
aktip.

Modeu Ultra STAMINA

Ngawates pungsionalitas alat Anjeun ngan jang tugas penting sapertos nelpon

jeung ngirim talatah SMS.

nembongan di bar status pas modeu ieu

diaktipkeun.

Setelan batere lemah

Ngarobah sipat alat Anjeun, contona, jang ngatur kacaangan layar jeung setelan

beak waktu layar, lamun tingkat batre turun handapeun persentaseu nu tangtu.
nembongan di bar status lamun modeu ieu aktip.

Wi-Fi dumasar lokasi

Setel alat Anjeun jang ngan ngaktipkeun pungsi Wi-Fi® lamun alatna nangkep

sinyal jaringan Wi-Fi® nu geus disimpen.

Antykn data latar tukang Optimalkeun patalimarga kaluar asup lamun layar pareum ku cara ngirim data dina

interpal nu geus diatur.

Pikeun ngaktipkeun modeu hemat daya

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pangaturan daya .

3

Pikeun ngaktipkeun mode nu Anjeun pikaresep, sered geseran nu sasuai ka

katuhu atawa cirian kotak centang nu sasuai teras konpirmasikeun, upami

diperlukeun.

4

Upami teu aya geseran atawa kontak centang nu sadia, ketok nami modeu nu

Anjeun hoyong aktipkeun, teras konpirmasikeun, upami diperlukeun.

Langlangan fitur modeu STAMINA

Modeu STAMINAgaduh sababaraha fitur nu ngidinan Anjeun jang ngaoptimalkeun

kinarya batre Anjeun:

Sayagi ditambah

Nyegah aplikasi make patalimarga data ku cara nganon-aktipkeun Wi-Fi® jeung data

seluler lamun layar pareum. Anjeun bisa teu ngasupkeun sababaraha aplikasi jeung

ladenan ambeh teu reureuh pas fitur ieu aktip.

Jam STAMINA

Ngajaga koneksi jaringan reureuh lamun Anjeun sering mencet kenop daya jang

mariksa jam.

Pamakean ditambah Ngawates kinarya hardware lamun Anjeun make alat Anjeun.

116

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngaktipkeun fitur modeu STAMINA

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pangaturan daya , teras ketok modeu STAMINA.

3

Aktipkeun modeu STAMINA upami tos dinonaktipkeun.

4

Cirian kotak centang di gigir fitur nu Anjeun hoyong aktipkeun, teras ketok

Aktipkeu, upami dipenta.

Pikeun milih aplikasi mana nu bade dijalankeun dina modeu STAMINA

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pangaturan daya , teras ketok modeu STAMINA.

3

Aktipkeun modeu STAMINA upami tos dinonaktipkeun.

4

Pastikeun

Sayagi ditambah kotak centang dicirian, terus ketok Aplikasi aktip dina

sayaga > Tambah aplikasi.

5

Gulung ka kenca atawa ka katuhu pikeun nempo sadaya aplikasi sareng ladenan,

teras cirian kotak centang nu sasuai kanggo aplikasi nu Anjeun hoyong jalankeun.

6

Sawaktos rengse, ketok

Rengse.