Sony Xperia E4g - Memori jeung panyimpenan

background image

Memori jeung panyimpenan

Alat anjeun boga beda-beda jinis pilihan memori jeung panyimpenan.

Panyimpenan internalna kirang langkung

4.5 GB jeung dipake keur nyimpen undeuran

atawa eusi hasil transper salian ti setelan jeung data pribadi. Sababaraha conto

ngeunaan data nu disimpen dina panyimpenan internal nyaeta alarm, setelan polumeu

basa; surelek; tetengger; kajadian almenak; poto; video jeung musik.

Anjeun bisa make kartu memori nu bisa dicabut nu kapasitas panyimpenan na maksimal

32 GB pikeun boga ruang panyimpenan nu leuwih lega. Payil media jeung sababaraha

aplikasi (jeung data na) bisa dipindahkeun kana memori jinis ieu jang ngosongkeun

panyimpenan internal. Sababaraha aplikasi, contona, aplikasi Kamera, bisa langsung

nyimpen data kana kartu memori.

Memori dinamis (RAM) kirang langkung

1 GB jeung teu bisa dipake keur panyimpenan.

RAM dipakena keur nanganan aplikasi nu keur jalan jeung sistem operasina.

Anjeun bisa jadi kudu meser kartu memori misah deui.

Baca deui salengkepna ngeunaan kagunaan memori dinu alat Android ku ngundeur Buku

manual pikeun alat anjeun di

www.sonymobile.com/support

.

Ningkatkeun kinarya memori

Memori dina alat anjeun bakal pinuh ku pamakean normal. Lamun alat ngamimitian alon,

atawa aplikasi ngadadak pareum, anjeun kedah merhatoskeun:

Kudu boga panyimpenan internal nu kosong leuwih ti

250 MB jeung RAM kosong kudu

leuwih ti

100 MB.

Tutup aplikasi nu keur jalan tur teu dipake ku anjeun.

Pupus memori kas keur sadaya aplikasi.

Pupus pamasangan aplikasi undeuran nu teu kapake.

Pindahkeun aplikasi kana kartu memori lamun panyimpenan internal pinuh.

Transper poto, video, jeung musik ti memori internal kana kartu memori.

Upami alat anjeun teu tiasa maca eusi kartu memori, bisa wae kartu memorina kudu

dipormat. Inget yen kabeh eusi dina kartu memori bakal dipupus lamun kartu Anjeun

dipormat.

Nembongkeun status memori

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Panyimpenan.

Nembongkeun jumlah RAM nu bebas jeung nu kapake

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aplikasi > Nuju aktip.

117

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pupus memori kas keur sadaya aplikasi.

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Panyimpenan.

3

Ketok

Data kas > OKE.

Mupus memori kas moal matak leungit inpo atawa setelan penting.

Pikeun transper payil media kana kartu memori

1

Pastikeun aya kartu memori dina alat anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Panyimpenan > Transper data ka kartu SD.

4

Cirian jinis payil nu anjeun hoyong transperkeun kana kartu memori.

5

Ketok

Transper.

Pikeun mindahkeun aplikasi ka kartu memori

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi nu ku Anjeun hayang dipindahkeun, terus ketok

Pindahkeun ka kartu

SD.

Sababaraha aplikasi teu bisa dipindahkeun kana kartu memori.

Pikeun mareuman aplikasi jeung ladenan nu keur jalan

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aplikasi > Nuju aktip.

3

Pilih aplikasi atawa ladenan, teras ketok

Eureun.

Pikeun ngapormat kartu memori

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Panyimpenan > Pupus kartu SD.

3

Pikeun mastikeun, ketok

Pupus kartu SD > Hapus sadayana

Sakabeh eusi dina kartu memori kapupus sawaktos Anjeun pormat kartu eta. Pastikeun Anjeun

nyieun cadangan sadaya data nu anjeun hoyong simpen samemeh pormat kartu memori.

Pikeun nyieun cadangan eusi Anjeun, Anjeun bisa niron data eta ka komputer. Jang inpo nu

leuwih lengkep, tingali