Sony Xperia E4g - Neang alat nu leungit

background image

Neang alat nu leungit

Upami anjeun gaduh akun Google™, ladenan web my Xperia tiasa ngabantosan

neangan jeung ngamankeun alat anjeun nu leuingit. Anjeun bisa:

Neang alat ajeun dina peta.

Ngahurungkeun sora sanajan alat aya dina modeu jempe.

Ngoncian alat ti jauh jeung ngajieun alat nembongkeun inpo kontak anjeun ka sasaha nu

mendakan alatna.

Sabage cara terahir, mupus memori internal jeung eksternal alat ti jauh.

Ladenan my Xperia teu sadia di kabeh nagara/wiayah.

114

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngaktipkeun ladenan my Xperia

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Kaamanan > my Xperia > Aktipkeun.

3

Cirian kotak centang, teras ketok

Tampa.

4

Upami ditaros, asup kana akun Sony Entertainment Network Anjeun, atawa jieun

akun anyar lamun Anjeun teu boga.

5

Aktipkeun laden lokasi dina alat Anjeun lamun pungsi ieu acan diaktipkeun.

Jang mariksa yen laden my Xperia bisa manggih alat Anjeun, buka

myxperia.sonymobile.com

terus asup make akun Google™ atawa akun Sony Entertainment Network nu tos diset dina

alat Anjeun.