Sony Xperia E4g - Ngapdet alat Anjeun

background image

Ngapdet alat Anjeun

Anjeun kudu ngapdet software di alat Anjeun pikeun menangkeun pungsionalitas,

peningkatan, sareng perbaikan bug panganyarna supados mastikeun kinerja nu optimal.

Basa apdet software sadia, nembongan dina bar status. Anjeun oge tiasa mariksa

apdet sacara manual.
Cara panggampilna pikeun masang apdet software nyaeta liwat cara nirkabel ti alat

Anjeun. Tapi, sababaraha apdet teu sadia kanggo undeuran nirkabel. Mun kitu, Anjeun
kudu make aplikasi Xperia™ Companion dina PC atawa dina komputer Apple

®

Mac

®

pikeun ngapdet alat Anjeun.
Kanggo inpo nu lain tentang apdet software, buka

www.sonymobile.com/update

.

Sesa kapasitas panyimpenan nu teu cukup tiasa nyegah apdet. Pastikeun Anjeun gaduh

kapasitas panyimpenan nu cukup samemeh tarekah pikeun ngapdet.

Pikeun mariksa software anyar

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Puseur Apdet.

Ngapdet alat Anjeun sacara nirkabel

Pake aplikasi Update Center pikeun ngapdet alat Anjeun sacara nirkabel. Aplikasi ieu

ngatur apdet aplikasi sareng apdet sistem tur tiasa oge ngidinan undeuran aplikasi anyar

nu dikembangkeun kanggo alat Anjeun. Apdet nu Anjeun tiasa undeur liwat jaringan

seluler gumantung kana operator Anjeun. Disarankeun pikeun make jaringan Wi-Fi®

daripada make jaringan seluler pikeun ngundeur software supados Anjeun tiasa

ngahindarkeun beaya patalimarga data.

Pikeun ngundeur tur masang apdet sistem

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Puseur Apdet.

3

Pilih apdet sistem nu dipikahoyong, teras ketok

Undeuran.

4

Basa undeuran tos rengse, ketok

Pasang tur turutan parentah di layar pikeun

ngarengsekeun pamasangan.

Pikeun ngundeur tur masang apdet aplikasi

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Puseur Apdet.

3

Pilih apdet aplikasi nu dipikahoyong, teras ketok

Apdet. Apdet eta bakal dipasang

sacara otomatis saatos diundeur.

Pikeun masang aplikasi anyar

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Puseur Apdet.

3

Pilih aplikasi nu dipikahoyong, teras ketok

Pasang. Aplikasi eta bakal dipasang

sacara otomatis saatos diundeur.

113

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngundeur tur masang apdet sistem ti panel Bewara

1

Sered bar status ka handap pikeun muka panel Bewara.

2

Gulung ka handap tur pilih apdet sistem nu dipikahoyong, teras ketok

Undeur.

3

Basa undeuran tos rengse, ketok

Terapkeun tur turutan parentah di layar pikeun

ngarengsekeun pamasangan.

Pikeun ngundeur tur masang apdet aplikasi ti panel Bewara

1

Sered bar status ka handap pikeun muka panel Bewara.

2

Gulung ka handap tur pilih apdet aplikasi nu dipikahoyong, teras ketok

Apdet.

Apdet eta bakal dipasang sacara otomatis saatos diundeur.

Pikeun masang aplikasi anyar ti panel Bewara

1

Sered bar status ka handap pikeun muka panel Bewara.

2

Gulung ka handap tur pilih aplikasi nu dipikahoyong, teras ketok

Pasang. Aplikasi

anyar bakal dipasang sacara otomatis saatos diundeur.

Ngapdet alat Anjeun make komputer

Anjeun tiasa ngundeur tur masang apdet software dina alat Anjeun make komputer nu
gaduh sambungan Internet. Anjeun butuh kabel USB sareng PC atawa komputer Apple

®

Mac

®

nu ngajalanjeun software Xperia™ Companion.

Upami Anjeun teu acan masang software Xperia™ Companion dina komputer nu sasuai,

sambungkeun alat Anjeun ka komputer make kabel USB tur turutan parentah pamasangan di

layar.

Pikeun ngapdet alat Anjeun make komputer

1

Pastikeun Anjeun tos masang software Xperia™ Companion dina PC atawa
komputer Apple

®

Mac

®

Anjeun.

2

Make kabel USB, sambungkeun alat Anjeun ka komputer.

3

Komputer: Jalankeun software Xperia™ Companion. Saatos sababraha lila,

komputer ngadeteksi alat Anjeun tur neangan software nu anyar.

4

Komputer: Lamun apdet software anyar dideteksi, jandela popup nembongan.

Turutan parentah di layar pikeun ngajalankeun apdet software nu sasuai.

Basa Anjeun nyambungkeun alat ka komputer liwat kabel USB, Anjeun dipenta pikeun masang

software, atawa ngabolaykeun, kecuali Anjeun samemehna tos milih

Ulah pintonkeun deui.