Sony Xperia E4g - Ngatur payil nganggo komputer

background image

Ngatur payil nganggo komputer

di kaca 118 .

Ngatur payil nganggo komputer

Pake sambungan kabel USB antara komputer Windows

®

sareng alat Anjeun pikeun

nransper tur ngatur payil Anjeun. Basa kadua alat tos disambungkeun, Anjeun tiasa

nyered tur neundeun eusi antara alat Anjeun sareng komputer, atawa antara

panyimpenan internal alat Anjeun sareng kartu SD, nganggo panyalidik payil komputer.

Upami Anjeun gaduh PC atawa komputer Apple

®

Mac

®

, Anjeun tiasa make Xperia™

Companion pikeun ngakses sistem payil alat Anjeun.

Nransperkeun payil make modeu Transper media liwat Wi-Fi

®

Anjeun tiasa nransperkeun payil antara alat Anjeun tur alat nu cocog ka MTP, sapertos
komputer, nganggo sambungan Wi-Fi

®

. Samemeh nyambungkeun, Anjeun kudu

nyapasangkeun kadua alat eta. Upami Anjeun keur nransperkeun musik, video, gambar

atawa payil media sejenna ka alat Anjeun sareng komputer, leuwih sae pikeun make

aplikasi Media Go™ dina komputer Anjeun. Media Go™ ngarobah payil media jadi

Anjeun bisa make payil media eta dina alat Anjeun.

Supados tiasa make fitur ieu, Anjeun merlukeun hiji alat nu gaduh Wi-Fi

®

nu diaktipkeun nu

ngarojong transper Media, contona, komputer nu ngajalankeun Microsoft

®

Windows Vista

®

atawa Windows

®

7.

118

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nyiapkeun jang ngahubungkeun alat Anjeun jeung komputer bari teu make kabel

1

Pastikeun modeu transper Media diaktipkeun di alat. Standarna ieu teh biasana

geus diaktipkeun.

2

Pastikeun pungsi Wi-Fi

®

diaktipkeun.

3

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

4

Panggihan tur ketok

Setelan > Konektipitas Xperia™ > Sambungan USB.

5

Ketok

Masang jeung PC, terus ketok Terus.

6

Turutan pituduh di layar jang ngarengsekeun proses pamasangan.

Nyambungkeun sapasang alat teu make kabel

1

Pastikeun modeu transper Media diaktipkeun di alat. Standarna ieu teh biasana

geus diaktipkeun.

2

Pastikeun pungsi Wi-Fi

®

telepon diaktipkeun.

3

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

4

Panggihan tur ketok

Setelan > Konektipitas Xperia™ > Sambungan USB.

5

Pilih alat nu dipasangkeun nu ku Anjeun hoyong dihubungkeun, terus ketok

Sambung.

Megatkeun sambungan sapasang alat

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Konektipitas Xperia™ > Sambungan USB.

3

Pilih alat nu dipasangkeun nu hayang dipegatkeun ku Anjeun.

4

Ketok

Pegatkeun sambungan.

Mupus pamasangan jeung alat nu sejen

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Konektipitas Xperia™ > Sambungan USB.

3

Pilih alat nu dipasangkeun nu hayang dipupus ku anjeun.

4

Ketok

Pisahkeun.