Sony Xperia E4g - Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi

background image

Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi

Biasana, Anjeun teu meunang nyimpen poto, video sareng eusi pribadi sejen ngan

saukur di memori internal alat Anjeun. Upami aya nanaon ka hardware, atawa upami alat

Anjeun leungit ayawa dicolong, data nu disimpen di memori internal eta bakal leungit

salilana. Anjeun disarankeun make software Xperia™ Companion pikeun nyieun

cadangan nu bakal nyimpen data Anjeun sacara aman ka komputer, nyaeta, alat

eksternal. Metode ieu hususna disarankeun upami Anjeun ngamutakhirkeun software alat

Anjeun ka versi Android nu anyar.
Make aplikasi Cadangkeun & Balikkeun, Anjeun tiasa make cadangan online gancang

kanggo setelan dasar sareng data make akun Google™ Anjeun. Anjeun oge tiasa make

aplikasi ieu pikeun nyieun cadangan data sacara lokal, contona, ka kartu SD di alat

Anjeun atawa ka alat panyimpenen USB eksternal.

Penting pisan supados Anjeun inget kecap akses nu Anjeun setel basa Anjeun nyien cadangan

data. Upami Anjeun hilap ka kecap akses, Anjeun moal tiasa ngabalikkeun data penting

sapertos kontak sareng talatah.

Nyieun cadangan data ka komputer

Pake software Xperia™ Companion pikeun nyieun cadangan data tina alat Anjeun ka PC
atawa komputer Apple

®

Mac

®

. Aplikasi cadangan ieu ngidinan Anjeun nyieun cadangan

tipeu data di handap ieu:

Kontak sareng log telepon

Talatah

Almenak

Setelan

Payil media sapertos musik sareng video

Foto sareng gambar

119

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyieun cadangan data Anjeun make komputer

1

Pastikeun software Xperia™ Companion tos dipasangkeun dina PC atawa
komputer Apple

®

Mac

®

.

2

Sambungkeun alat Anjeun ka komputer nganggo kabel USB.

3

Komputer: Buka software Xperia™ Companion. Saatos sababaraha saat,

komputer ngedeteksi alat Anjeun.

4

Pilih

Cadangan dina layar utama.

5

Turutan parentah di layar pikeun nyieun cadangan data ti alat Anjeun.

Pikeun ngabalikkeun data Anjeun make komputer

1

Pastikeun software Xperia™ Companion tos dipasangkeun dina PC atawa dina
komputer Apple

®

Mac

®

.

2

Sambungkeun alat Anjeun ka komputer nganggo kabel USB.

3

Komputer: Buka software Xperia™ Companion.

4

Klik

Balikkeun.

5

Pilih payil cadangan ti rekaman cadangan, teras ketok

Balikkeun tur turutan

parentah di layar pikeun ngabalikkeun data ka alat Anjeun.

Nyadangkeun data make aplikasi Cadangan & Malikkeun

Gumantung kana versi aplikasi Cadangan & Malikkeun nu dipasang dina alat Anjeun, Anjeun

bisa wae moal bisa nyadangkeun jeung malikkeun data antawis versi Android nu beda,

contona, lamun ngapdet tina versi Android 4.3 kana versi 4.4. Tapi, lamun Anjeun make

aplikasi Cadangan & Malikkeun versi 2.0 (atawa nu leuwih anyar), Anjeun bisa malikkeun data

Anjeun diantawis apdet eta. Anjeun tiasa mariksa versi aplikasi Cadangan & Malikkeun dina

Setelan > Aplikasi > Sadayana > Cadangan & balikkeun.

Make aplikasi Cadangan & Malikkeun, Anjeun bisa nyadangkeun data sacara manual

atawa ngahurungkeun pungsi nyadangkeun otomatis jang nyimpen data dina waktu nu

tangtu.
Aplikasi Cadangan & Malikkeun disarankeun jang nyadangkeun data saacan Anjeun

ngalakukeun reset data pabrik. Ku aplikasi ieu anjeun bisa nyadangkeun jinis data ieu

kana kartu SD di alat anjeun:

Tetengger

Catetan telepon

Kontak

Paguneman

Data almenak

Pikeun nyetel pungsi cadangan otomatis

1

Lamun Anjeun nyadangkeun kana kartu SD, pastikeun kartu SD bener

diselapkeunna kana alat Anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan terus ketok

Cadangan & Malikkeun.

4

Kanggo ngaktipkeun pungsi cadangan otomatis, sered geseran ka katuhu.

5

Jang milih waktos ngadamel cadangan, ketok , terus pilih waktos ngadamel

cadangan nu dipikahoyong.

6

Jang milih kamana nyimpen payil cadangan, ketok > .

7

Jang milih jinis data nu dicadangkeun, cirian kotak centang nu dibutuhkeun.

8

Jang nyimpen setelan Anjeun, ketok .

Pikeun nyadangkeun eusi sacara manual

1

Lamun anjeun nyadangkeun kana kartu SD, pastikeun kartu SD diselapkeun sing

bener kana alat anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan terus ketok

Cadangan & Malikkeun.

4

Ketok

Cadangkeun manual, tur pilih tujuan cadangan jeung jinis data nu arek

dicadangkeun.

5

Ketok

Teruskeun.

6

Saentos data dicadangkeun, ketok

Rengse.

120

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun malikkeun eusi cadangan

1

Lamun Anjeun malikeun eusi ti kartu SD, pastikeun kartu SD bener diselapkeunna

kana alat Anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan terus ketok

Cadangan & Malikkeun.

4

Ketok

Balikkeun data ayeuna, tur pilih sumber malikkeun jeung jinis data nu ku

Anjeun hoyong dibalikkeun.

5

Ketok

Teruskeun.

6

Saentos eusi rengse dibalikkeun, ketok

Rengse.

Inget yen sagala perobahan nu Anjeun jieun ka data sareng setelan Anjeun saatos Anjeun

nyieun cadangan, kaasup aplikasi nu diundeur, bakal dipupus salami prosedur malikkeun.