Sony Xperia E4g - Tul komputer

background image

Tul komputer

Aya sababaraha hiji tul nu sadia jang ngabantu nyambungkeun alat Anjeun ka komputer

tur ngatur eusi sapertos kontak, pilem, musik, jeung poto.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion mangrupakeun software komputer nu gaduh koleksi peralatan

sareng aplikasi nu Anjeun tiasa pake basa Anjeun nyambungkeun alat Anjeun ka

komputer. Sareng Xperia™ Companion, Anjeun tiasa:

Ngapdet atawa ngelereskeun software alat Anjeun.

Nransper eusi ti alat Anjeun make Xperia™ Transfer.

Nyieun cadangan tur ngabalikan eusi dina komputer Anjeun.

Nyinkronkeun eusi multimedia – eusi kamera, musik, sareng daptar puter antara alat

Anjeun sareng komputer.

Ngotektak payil dina alat Anjeun.
Pikeun make Xperia™ Companion, Anjeun butuh komputer nu nyambung ka Internet tur

ngajalankeun salah sahiji sistem operasi di handap ieu:

Microsoft

®

Windows

®

7 atawa nu panganyarna

Mac OS

®

X 10.8 atawa nu panganyarna

Anjeun tiasa ngundeur Xperia™ Companion di http://support.sonymobile.com/global-en/

tools/xperia-companion.

112

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Media Go™ kanggo Microsoft

®

Windows

®

Aplikasi Media Go™ kanggo komputer Windows

®

mantuan Anjeun nransper poto, video,

sareng musik antara alat Anjeun sareng komputer. Pikeun maca hal nu lain tentang cara

make aplikasi Media Go™ buka http://mediago.sony.com/enu/features.
Pikeun make aplikasi Media Go™, Anjeun butuh salah sahiji sistem operasi ieu:

Microsoft

®

Windows

®

10

Microsoft

®

Windows

®

8 / 8.1

Microsoft

®

Windows

®

7

Microsoft

®

Windows Vista

®