Sony Xperia E4g - Basa tulisan

background image

Basa tulisan

Anjeun tiasa milih basa standar pikeun alat anjeun tur ngarobah eta deui engke. Anjeun

oge tiasa ngarobah basa tulisan pikeun input teks. Tempo

Ngaluyukeun kibor Experia

dina kaca 45 .

39

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngarobah basa

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Basa & input > Basa.

3

Pilih hiji pilihan.

4

Ketok

OKE.

Upami Anjeun milih basa nu salah jeung teu bisa maca teks menu, panggihan tur ketok .

Teras pilih teks salaen

tur pilih entri pertama nu aya dina menu nu muka. Anjeun teras bisa

milih basa nu Anjeun hoyongkeun.