Sony Xperia E4g - Daydream

background image

Daydream

Daydream nyaeta tutup layar interaktip nu otomatis mintonkeun warna, poto atawa

pintonan slaid lamun alat anjeun disimpen dina dok atawa dicas tur layarna nganggur.

Pikeun ngaktipkeun tutup layar Daydream

1

Tina layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Daydream.

3

Sered geseran di sisi

Daydream ka katuhu.

Pikeun milih eusi jang tutup layar Daydream

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Daydream.

3

Sered geseran di sisi

Daydream ka katuhu.

4

Pilih nu ku Anjeun hoyong dipintonkeun lamun tutup layar diaktipkeun.

37

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyetel lamun tutup layar Daydream aktip

1

Tina layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Daydream.

3

Sered geseran di sisi

Daydream ka katuhu.

4

Pikeun langsung ngaktipkeun tutup layar Daydream, ketok

Mimiti ayeuna.

5

Jang nyetel pilihan aktipasi, ketok

Waktos keur daydream terus pilih hiji pilihan.