Sony Xperia E4g - Konci layar

background image

Konci layar

Aya sababaraha cara pikeunngonci layar. Tingkat kaamanan tiap jinis konci aya dinu

daptar di handap ieu mimiti tinu paling lemah nepikeun kanu paling kuat:

Geser – teu ditangtayungan, tapi Anjeun bisa ngakses Layar utama leuwih cepet

Buka Konci Bluetooth – buka konci alat Anjeun make alat Bluetooth nu dipasangkeun

Muka Konci Make Beungeut – muka konci alat Anjeun lamun Anjeun melong kana alat

eta

Pola – gambar pola nu basajan ku ramo jang muka alat Anjeun

PIN – asupkeun paling henteu 4 angka nomer PIN jang muka alat Anjeun

Kecap akses – asupkeun kecap akses abjad atawa angka jang muka alat Anjeun

Penting pisan yen Anjeun emut ka pola muka konci layar, PIN atawa kecap akses Anjeun.

Upami Anjeun hilap inpormasi ieu, Anjeun moal tiasa mulangkeun data penting sapertos

kontak sareng talatah.

Pikeun ngarobah jenis konci layar

1

Tinu layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Kaamanan > Konci layar.

3

Turutan pitunjuk dinu alat anjeun teras pilih jenis konci layar nu sejen.

Pikeun muka konci layar nganggo fitur Buka Konci ku Bluetooth®

Pastikeun yen alat Anjeun sareng alat Bluetooth® sejen tos disapasangkeun samemeh Anjeun

make fitur buka konci ku Bluetooth®. Kanggo inpo nu lain tentang nyapasangkeun, tempo

Masangkeun alat anjeun jeung alat Bluetooth® nu sejen

di kaca 101 .

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok , terus panggihan tur ketok

Setelan >

Kaamanan.

2

Ketok

Konci layar > Bluetooth unlock.

3

Ketok

Teruskeun tur pilih alat nu Anjeun hoyong pake keur muka konci layar,

teras ketok

Teruskeun.

4

Pilih hiji pilihan jadi konci cadangan pikeun muka konci layar basa taya alat

Bluetooth® nu disambungkeun.

5

Di alat Bluetooth® sejenna, panggihan tur ketok nami alat Anjeun di handap

Setelan > Bluetooth > Alat nu disapasangkeun. Sawaktos Nyambung

nembongan dina alat Bluetooth®, langsung pencet kenop daya di alat Anjeun.

Upami alat Anjeun dipegatkeun sambunganna ti alat Bluetooth® sejen, Anjeun kudu muka

konci layar make PIN atawa Pola.

Pikeun nyetel pitur Buka Konci Beunget

1

Tinu Layar Utama, ketok >

Setelan > Kaamanan > Konci layar.

2

Ketok

Buka Konci Raray, teras turutan pitunjuk nu aya di alat pikeun moto raray

anjeun.

3

Saatos beungeut anjeun berhasil dipoto, ketok

Teruskeun.

4

Pilih metodeu muka cadangan terus tutrkeun pitunjuk nu muncul dinu alat jang

namatkeun panyetelan.

Kanggo hasil nu pangsaena, poto ramo Anjeun di wewengkon jero ruangan nu dibere

pencahyaan nu sae tapi teu caang teung tur tahan alat eta dina bates soca.

38

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun muka konci layar nganggo fitur Buka Konci Raray

1

Aktipkeun layar.

2

Tingal alat Anjeun ti sudut nu sami nu Anjeun pake pikeun nyandak poto Buka

Konci Raray Anjeun.

Upami pitur Buka Konci Raray gagal ngenalan raray anjeun, anjeun perlu make pola cadangan

pikeun muka konci layar eta.

Nyieun pola konci layar

1

Tinu layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Kaamanan > Konci layar > Pola.

3

Turutan pitunjuk dina alat anjeun.

Lamun pola konci anjeun ditampik lima kali basa nyobian muka alat anjeun, tungguan 30 detik

tur cobaan deui.

Pikeun ngarobah pola konci layar

1

Tinu Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Kaamanan > Konci layar.

3

Gambar pola buka konci layar.

4

Ketok

Pola teras turutan pitunjuk dina alat anjeun.

Nyieun PIN konci layar

1

Tinu layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Kaamanan > Konci layar > PIN.

3

Asupkeun PIN angka.

4

Lamun perlu, ketok jang ngaleutikan kibor.

5

Ketok

Teruskeun.

6

Asupkeun deui tur konpirmasikeun PIN anjeun.

7

Lamun perlu, ketok jang ngaleutikan kibor.

8

Ketok

OK.

Pikeun nyieun kecap akses konci layar

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok >

Setelan > Kaamanan > Konci layar >

Kecap akses.

2

Tulis kecap akses.

3

Lamun perlu, ketok jang ngaleutikan kibor.

4

Ketok

Teruskeun.

5

Tuliskeun deui tur konpirmasikeun kecap akses anjeun.

6

Lamun perlu, ketok jang ngaleutikan kibor.

7

Ketok

OK.

Pikeun nempo bewara ti layar konci

1

Tina layar konci, sered bar status ka handap.

2

Ketok bewara nu Anjeun hoyong tempo.

Anjeun ngan tiasa nempo bewara ti layar konci basa Anjeun ngonci layar ku modeu

Slide.