Sony Xperia E4g - Ngakses setelan

background image

Ngakses setelan

Tempo jeung robah setelan alat anjeun ti menu Setelan. Menu setelan bisa diakses tina

Layar aplikasi jeung Panel setelan gancang.

Ngabuka menu setelan alat ti layar Aplikasi

1

Tina Layar Utama nnjeun, ketok .

2

Ketok

Setelan.

Jang ningali inpo ngeunaan alat Anjeun

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon.

Muka Panel setelan gancang

Nganggo dua ramo, sered bar status ka handap.

Kanggo milih setelan mana nu dipintonkeun di Panel setelan gancang

1

Nganggo dua ramo, sered bar status ka handap, terus ketok

Edit.

2

Dina bar di bagean handap layar, toel jeung tahan ikon jang setelan gancang nu

ku Anjeun hoyong ditambahkeun, terus sered jeung simpen di bagean luhur layar.

Nyusun Panel setelan gancang

1

Nganggo dua ramo, sered bar status ka handap, terus ketok

Edit.

2

Toel jeung tahan ikonna, tur pindahkeun ka posisi nu dipikahayang.

3

Ketok

Rengse.