Sony Xperia E4g - Ningkatkeun kaluaran sora

background image

Ningkatkeun kaluaran sora

Anjeun tiasa ningkatkeun kaluaran sora nu datang ti speaker dina alat Anjeun nganggo

fitur sapertos teknologi Clear Phase™ sareng xLOUD™.

Nganggo teknologi Clear Phase™

Pake teknologi Clear Phase™ ti Sony pikeun otomatis nyaluyukeun mutu sora ti speaker

internal alat Anjeun tur meunangkeun sora nu jernih, jeung leuwih alami.

Ningkatkeun kualitas sora speaker make Clear Phase™

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora.

3

Cirian kotak centang

Clear Phase™.

Aktipasi pitur Clear Phase™ teu aya pangaruhna ka aplikasi komunikasi sora. Contona, teu aya

parobahan dina kualitas sora telepon sora.

Nganggo teknologi xLOUD™

Pake teknologi ayak audio xLOUD™ ti Sony pikeun ningkatkeun polume speaker tanpa

ngurbankeun mutu. Meunangkeun sora dinamis basa Anjeun ngadengekeun lagu paporit

Anjeun.

40

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ningkatkeun polumeu speaker make xLOUD™

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora.

3

Cirian kotak centang

xLOUD™.

Aktipasi pitur xLOUD™ teu aya pangaruhna ka aplikasi komunikasi sora. Contona, teu aya

parobahan dina kualitas sora telepon sora.

41

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.