Sony Xperia E4g - Panangtayungan kartu SIM

background image

Panangtayungan kartu SIM

Anjeun tiasa ngonci tur muka konci unggal kartu SIM nu Anjeun pake di alat Anjeun

nganggo PIN (Nomer Identitas Pribadi). Lamun kartu SIM kakonci, langganan anu pakait

kana kartu eta ditangtayungan tinu panyalahgunaan, hartina anjeun kudu ngasupkeun

PIN tiap kali ngahurungkeun alat.
Upami anjeun ngasupkeun PIN salah leuwih ti bates nyobian maksimum nu diidinan,

kartu SIM Anjeun bakal kablokir. Anjeun kedah ngasupkeun PUK (Personal Unblocking

Key) tur ngasupkeun PIN anyar. PIN jeung PUK Anjeun disadiakeun ku operator jaringan

Anjeun.

Pikeun nyetel konci kartu SIM

1

Tina layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Kaamanan > Setel konci kartu SIM.

3

Cirian kotak centang

Konci kartu SIM.

4

Tulis PIN kartu SIM jeung ketok

OK. Konci kartu SIM tos diaktipkeun jeung Anjeun

bakal dipenta ngasupkeun konci na unggal Anjeun ngahurungkeun deui alat.

Pikeun mupus konci kartu SIM

1

Tina layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Kaamanan > Setel konci kartu SIM.

3

Buka tetengger kotak centang

Konci kartu SIM.

4

Tulis PIN kartu SIM jeung ketok

OK.

Ngarobah PIN kartu SIM

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Kaamanan > Setel konci kartu SIM.

3

Ketok

Robah PIN SIM.

4

Tulis PIN kartu SIM nu lami terus ketok

OK.

5

Tulis PIN kartu SIM nu anyar terus ketok

OK.

6

Ketik-deui PIN kartu SIM nu anyar terus ketok

OK.

36

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Muka konci kartu SIM anu kablokir make kode PUK

1

Asupkeun kodeu PUK tur ketok

.

2

Asupkeun kodeu PIN anyar tur ketok

.

3

Asupkeun deui kodeu PIN anyar tur ketok

.

Lamun anjeun ngasupkeun kode PUK nu salah sababaraha kali, anjeun kudu ngontak operator

jaringan pikeun menta kartu SIM anyar.