Sony Xperia E4g - Sora, rington jeung polumeu

background image

Sora, rington jeung polumeu

Anjeun tiasa nyetel polumeu rington kanggo sauran telepon sareng bewara oge kanggo

musik jeung pamuter video. Contona, anjeun tiasa nyetel alat anjeun ka modeu jempe

supados teu ngirining basa anjeun keur dina rapat.

Ngaluyukeun tingkat polumeu

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora > Volumeu.

3

Sered geseran polumeu kana posisi nu dipikahoyong.

Anjeun bisa oge mencet kenop polumeu kaluhur atawa kahandap jang ngaluyukeun rington

jeung tingkat polumeu media sanajan layar dikonci.

Nyetel alat anjeun ka modeu geter

Pencet kenop polumeu ka handap nepi ka nembongan di bar status.

Pikeun nyetel alat Anjeun ka modeu jempe

1

Pencet kenop polumeu ka handap nepi ka alat ngageter tur nembongan dina

bar status.

2

Pencet polumeu sakali deui. nembongan dina bar status.

Pencet kenop polumeu ka luhur jang kaluar tina modeu jempe.

Nyetel alat Anjeun ka modeu geter jeung modeu nyora

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora.

3

Cirian kotak centang

Geter lamun ngirining.

35

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyetel rington

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora > Rington telepon.

3

Pilih hiji pilihan tina daptar atawa ketok pikeun milih payil musik nu disimpen di

alat Anjeun.

4

Pikeun ngonpirmasi, ketok

Rengse.

Pikeun milih sora bewara

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora > Bewara sora.

3

Pilih hiji pilihan tina daptar atawa ketok terus pilih payil musik nu disimpen dina

alat Anjeun.

4

Pikeun mastikeun, ketok

Rengse.

Sababara aplikasi ngabogaan sora bewara husus sewang-sewangan, nu ku Anjeun bisa pilih

tina setelan aplikasi.

Ngaktifkeun nada toel

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok

Setelan > Sora.

3

Cirian kotak centang

Sora rampa kenop telepon jeung Sora rampa.