Sony Xperia E4g - Gmail™

background image

Gmail™

Upami Anjeun gaduh akun Google™, Anjeun tiasa make aplikasi Gmail™ pikeun maca

jeung nulis talatah surelek.

1

Nempo daptar akun Gmail jeung polder nu nembe ditempo

2

Tulis talatah surelek anyar

3

Teangan talatah surelek

4

Akses setelan sareng pilihan

5

Daptar talatah surelek

Jang inpo nu leuwih lengkep ihwal Gmail™

Dina kaayaan aplikasi Gmail muka, sered tungtung layar beulah kenca ka katuhu,

terus teangan tur ketok

Pitulung.

66

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.