Sony Xperia E4g - Nyetel surelek

background image

Nyetel surelek

Pake aplikasi surelek di alat anjeun pikeun ngirim jeung nampa talatah surelek make akun

surelek anjeun. Anjeun tiasa gaduh hiji atawa sababaraha akun surelek dina waktos nu

sami, kaasup akun Microsoft Exchange ActiveSync pausahaan.

Nyetel akun surelek

1

Tina Layar Utama nnjeun, ketok .

2

Panggihan teras ketok

Surelek.

3

Turutan pitunjuk nu nembongan di layar pikeun ngarengsekeun setelan.

Kanggo sababaraha ladenan surelek, Anjeun bisa jadi kudu ngontak propaider laden surelek

Anjeun kanggo meunangkeun inpo tentang setelan nu wincik keur akun surelek eta.

Pikeun nambahkeun akun surelek tambahan

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Surelek.

3

Ketok , teras ketok

Setelan > Tambah akun.

4

Tulis alamat surelek sareng kecap akses, teras ketok

Salajengna. Upami setelan

kanggo akun surelek teu bisa diundeur sacara otomatis, teruskeun setelan ku cara

manual.

5

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

Salajengna.