Sony Xperia E4g - Panel tilik surelek

background image

Panel tilik surelek

Panel tilik teh sadia pikeun nempo jeung maca talatah surelek Anjeun. Basa tos

diaktipkeun, Anjeun tiasa make panel itu pikeun nempo daptar talatah surelek jeung hiji

talatah surelek nu dipilih dina waktu nu sami.

64

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngarobah setelan panel tilik surelek

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok

Surelek.

2

Ketok , teras ketok

Setelan > Pintonan misah.

3

Pilih hiji pilihan, atawa kombinasi pilihan, teras ketok

OKE.

Pikeun maca talatah surelek make panel tilik

1

Pastikeun panel tilik diaktipkeun.

2

Buka koropak surelek Anjeun.

3

Gulung ka luhur atawa ka handap talatah surelek nu Anjeun hoyong baca.

4

Pikeun nempo surelek dina pormat layar pinuh, sered bar pamisah (nu lokasina di

antara daptar koropak sareng eusi surelek).

5

Pikeun mulang ka tempoan koropak biasa, ketok deui bar pamisah.