Sony Xperia E4g - Maca jeung ngirim talatah

background image

Maca jeung ngirim talatah

Aplikasi Talatah nempokeun talatah Anjeun sapertos peguneman, nu hartina yen sadaya

talatah ka sareng tina jalma nu tangtu bakal digrupkeun. Pikeun ngirim talatah

multimedia, Anjeun kudu ngabenerkeun setelan MMS dina alat Anjeun. Tingal

Setelan

Internet sareng MMS

di kaca 27 .

Jumlah karakter nu Anjeun bisa kirim dina hiji talatah teks tunggal beda-beda tergantung kana

operator jeung basa nu Anjeun pake. Ukuran maksimum talatah multimedia, nu nyartakeun

ukuran payil media tambahan, tergantung oge ka operatorna. Kontak operator jaringan Anjeun

kanggo inpo nu lain.

1

Mulang ka daptar paguneman

2

Telepon ka nu ngirim talatah

3

Tempo pilihan

4

Talatah nu dikirim jeung nu ditampa

5

Kenop kirim

6

Tambahkeun gagantel

7

Gantelkeun lokasi

8

Gantelkeun catetan tulisan leungeun atawa gambar

9

Candak poto tur gantelkeun

10 Gantelkeun poto nu disimpen dina alat

11 Widang teks

Pikeun nyieun sareng ngirim talatah

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok .

3

Tulis ngaran atawa nomer telepon panarima, atawa inpo kontak sejen nu anjeun

simpen ngeunaan panarima, tur pilih tinu daptar nu aya. Upami panarima teu aya

dinu daptar salaku kontak, tulis nomer panarima ku cara manual.

4

Ketok

Tulis talatah jeung tuliskeun teks talatah Anjeun.

5

Upami Anjeun hoyong nambahkeun payil media, ketok tur pilih hiji pilihan.

6

Pikeun ngirim talatah, ketok

Kirim.

Upami Anjeun kaluar ti talatah saencan ngirim, talatah eta bakal disimpen jadi rancangan.

Paguneman eta digantelkeun sareng

Konsep: kecap.

60

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun maca hiji talatah anu ditampa

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok paguneman nu dipikahoyong.

3

Upami talatah teu acan diundeur, ketok jeung tahan talatah eta, teras ketok

Undeur talatah.

Sadaya talatah nu ditampa bakal disimpen sacara standar ka memori alat.

Pikeun ngawalon hiji talatah

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok paguneman nu ngandung talatah.

3

Tuliskeun walonan Anjeun tur ketok

Kirim.

Neruskeun talatah

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok paguneman nu ngandung talatah nu hayang diteruskeun ku anjeun.

3

Toel jeung tahan talatah nu hayang diteruskeun ku anjeun, teras ketok

Teraskeun

talatah.

4

Tulis ngaran atawa nomer telepon panarima, atawa inpo kontak sejen nu anjeun

simpen ngeunaan panarima, tur pilih tinu daptar nu aya. Upami panarima teu aya

dinu daptar salaku kontak, tulis nomer panarima ku cara manual.

5

Edit talatah, upami peryogi, teras ketok

Kirim.

Pikeun nyimpen hiji payel nu ngandung talatah nu Anjeun tampa

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok paguneman nu Anjeun hoyong buka.

3

Upami talatah eta teu acan diundeur, ketok jeung tahan talatah eta, terus ketok

Undeur talatah.

4

Toel jeung tahan payil nu Anjeun hoyong simpen, teras pilih pilihan nu

dipikahoyong.