Sony Xperia E4g - Ngatur talatah anjeun

background image

Ngatur talatah anjeun

Pikeun mupus hiji talatah

1

Ti Layar Utama Anjeun, ketok , tteras pilari jeung ketok .

2

Ketok paguneman nu ngandung talatah nu Anjeun hoyong pupus.

3

Toel jeung tahan talatah nu Anjeun hoyong pupus, teras ketok

Hupus talatah >

Pupus.

Pikeun mupus paguneman

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok , teras ketok

Pupus paguneman.

3

Cirian kotak centang kanggo paguneman nu Anjeun hoyong pupus, teras ketok

>

Pupus.

Pikeun mer bentang ka hiji talatah

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok paguneman nu Anjeun hoyong buka.

3

Dina talatah nu Anjeun hoyong bere bentang, ketok .

4

Pikeun mupus bentang ti hiji talatah, ketok .

Pikeun nempo talatah nu dibere bentang

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok , teras ketok

Talatah nu dibintangan.

3

Sadaya nu dibere tanda bentang nembongan dina daptar.

61

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun neangan talatah

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok , teras ketok

Teang.

3

Tuliskeun kecap konci teangan Anjeun. Hasil pilarian muncul dina daptar.