Sony Xperia E4g - Talatah instan jeung chat video

background image

Talatah instan jeung chat video

Anjeun bisa make aplikasi talatah instan Google Hangouts™ jeung aplikasi chat video

dina alat Anjeun pikeun ngobrol jeung babaturan nu make eta aplikasi di komputer, alat

Android™ jeung alat sejenna. Anjeun bisa ngarubah paguneman mana wae ka na chat

video jeung sababaraha urang babaturan, tur Anjeun bisa ngirim talatah ka babaturan

sanajan maranehna offline. Anjeun oge bisa leuwih gampang nempo jeung ngabagikeun

poto.
Samemeh Anjeun mimiti make Hangouts™, pastikeun Anjeun gaduh sambungan

Internet nu berpungsi sareng gaduh akun Google™. Buka http://support.google.com/

hangouts tur klik kakait "Hangouts on your Android" (Hangouts di Android Anjeun) pikeun

meunangkeun inpo wincik lainna tentang cara make ieu aplikasi.

Fungsi sauran video ngan bisa jalan dina alat nu boga kamera hareup.

Pikeun make aplikasi Hangouts™

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Hangouts.

62

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.