Sony Xperia E4g - Lalajo video dina aplikasi Pilem

background image

Lalajo video dina aplikasi Pilem

Pake aplikasi Pilem jang mutar pilem tur eusi video nu sejen nu geus disimpen atawa

diundeur ka na alat Anjeun. Aplikasi pilem oge mantuan anjeun meunangkeun seni

poster, ringkasan carita, inpo genre sareng wincikan sutradara unggal pilem. Anjeun oge

bisa muter pilem dina alat nu sejen nu disambungkeun ka jaringan nu sami.

Sababaraha fayil video bisa jadi teu bisa diputer di aplikasi Pilem.

1

Tempo pilihan menu

2

Mintonkeun video nu nembe diputer

3

Sered pinggiran kenca layar ka kanan pikeun ngotektak sadaya video nu diundeur tur nu disimpen

4

Ketok pikeun muterkeun payil video nu disimpen atawa diundeur

5

Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nempo eusi

Muter video dina Pilem

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok

Pilem.

2

Panggihan tur ketok video nu hayang diputer. Lamun video teu dipintonkeun dina

layar, sered tungtung kenca layar ka katuhu jang muka menu layar utama Pilem,

teras panggihan jeung ketok video nu ku ANjeun hoyong diputer.

3

Pikeun nembongkeun atawa nyumputkeun kadali, ketok layar eta.

4

Pikeun ngareureuhkeun puteran, ketok . Pikeun hanca muter, ketok .

5

Pikeun muter ulang, sered pananda bar kamajuan ka kenca. Pikeun muter maju,

sered pananda bar kamajuan ka katuhu.

Muter video di alat eksternal

1

Waktu video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun sadaya kadali.

2

Ketok >

Throw.

3

Pilih alat ekstenal nu rek dipake muter video eta. Lamun teu aya alat eksternal nu

sadia, turutan pitunjuk di layar pikeun nambahkeun.

Ngarobah setelan dina Pilem

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok

Pilem.

2

Ketok >

Setelan, teras robah setelan nu dipikahoyong.

95

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngarobah setelan sora basa video keur diputer

1

Basa hiji video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali.

2

Ketok , teras ketok

Setelan sora.

3

Cirian kotak centang kanggo setelan sora nu Anjeun hoyong aktipkeun.

4

Sawaktos Anjeun geus salse, ketok

OKE.

Pikeun ngabagikeun hiji video

1

Basa video disimpen di handap Pilem atawa acara TV keur diputerkeun, ketok ,

teras ketok

Bagikeun.

2

Ketok aplikasi nu Anjeun hoyong pake pikeun ngabagikeun video nu dipilih, teras

turutan lengkah nu sasuai pikeun ngirimkeunana.