Sony Xperia E4g - Ngatur eusi video

background image

Ngatur eusi video

Meunangkeun inpormasi pilem sacara manual

1

Pastikeun yen alat anjeun gaduh sambungan data aktip.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok

Pilem.

3

Sered tungtung layar kenca ka katuhu jang muka menu layar utama Pilem, teras

kotektak kategori nu beda tur payil video nu ku Anjeun hoyong ditingali inpona.

4

Toel jeung tahan gambar leutik video, teras ketok

Teang inpo.

5

Dina widang teang, tulis kecap konci kanggo video eta, teras ketpk kenop

konpirmasi dina kibor. Sadaya inpo nu cocog dipintonkeun dina hiji daptar.

6

Pilih hasil teangan, teras ketok

Rengse. Ngundeur inpo dimimitian.

Anjeun tiasa meunangkeun inpormasi ihwal video nu nembe ditambahkeun sacara otomatis

unggal muka aplikasi Pilem lamun anjeun nyirian kotak centang

Mngkn wincik video dina

Setelan.

Lamun inpona nu diundeur eta teu bener, eang deui make kecap konci nu beda.

Mupus inpormasi ihwal video

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok

Pilem.

2

Sered tungtung layar kenca ka katuhu jang muka menu layar utama Pilem, teras

kotektak kategori nu beda tur payil video nu ku Anjeun hoyong diedit.

3

Toel jeung tahan gambar leutik video, teras ketok

Pupus inpo.

Mupus video

1

Tina Layar utama Anjeun, ketok , terus panggihan jeung ketok

Pilem.

2

Sered tungtung layar kenca ka katuhu jang muka menu layar utama Pilem, teras

kotektak kategori nu beda tur payil video nu ku Anjeun hoyong dipupus.

3

Toel jeung tahan gambar leutik video eta, teras ketok

Pupus ti daptar nu

nembongan.

4

Ketok

Pupus deui pikeun ngonpirmasi.

96

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.