Sony Xperia E4g - Juridisk information

background image

Juridisk information

Sony E2003/E2006/E2053

Denna användarhandbok publiceras av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag utan några

garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel,

felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile

Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya

utgåvor av den här användarhandboken. Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den

faktiska enheten avbildas.
Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina

respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen

beviljas häri förbehålles. Mer information finns på

www.sonymobile.com/us/legal/.

Tjänster och program från tredje part kan beskrivas i den här användarhandboken. Användningen av sådana

program och tjänster kan kräva separat registrering hos tredje part, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du

använder program via en tredje parts webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och

sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra

tjänster från andra leverantörer.
Du kan använda den mobila enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll, t.ex. ringsignaler.

Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte

begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för

extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobila enhet. Innan du använder sådant innehåll

måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte

korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga

omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på

ett felaktigt sätt.
Mer information finns på

www.sonymobile.com.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution

av sådan teknik som inte har med den här produkten att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.
Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina

immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att få åtkomst

till WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära

att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat

innehåll. Det här återkallandet påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll

accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva

att du uppgraderar WMDRM för att få tillgång till deras innehåll. Om du avvisar en uppgradering får du inte tillgång

till innehåll som kräver uppgraderingen.
Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-

kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-

video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en

konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG

LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan

användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller

kommersiellt samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se

www.mpegla.com. Teknik för kodning av ljud i

formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

120

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV PERSONLIGA DATA SOM RADERAS OCH/ELLER

SKRIVS ÖVER ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ MOBILEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL

KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN MED NÅGON AV DE

METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN ELLER DOKUMENTATIONEN. UNDER INGA

OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY MOBILE ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST

SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ÅTGÄRDSORSAKER (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT

ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET

ELLER ANNAT) SOM ÖVERSTIGER DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Med ensamrätt.

121

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.