Sony Xperia E4g - การตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง

background image

การตั้งคากลองถายภาพนิ่ง

การปรับการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง

1

เปดใชงานกลอง

2

หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหแตะ

3

เลือกการตั้งคาที่คุณตองการปรับ แลวแกไขตามตองการ

92

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

ภาพรวมการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง

ความละเอียด

เลือกความละเอียดและอัตราสวนภาพกอนถายภาพ ภาพถายที่มีความละเอียดสูง

ขึ้นตองใชหนวยความจำเพิ่มขึ้น

5MP

2560×1920(4:3)

ภาพความละเอียด 5 เมกะพิกเซล อัตราสวนภาพ 4:3 เหมาะสำหรับภาพถายที่คุณตองการดูบน

หนาจอที่ไมใชแบบ Widescreen หรือพิมพดวยความละเอียดสูง
3MP

2560×1440(16:9)

ภาพความละเอียด 3 เมกะพิกเซล อัตราสวนภาพ 16:9 เหมาะสำหรับภาพถายที่คุณตองการดูบน

หนาจอที่ไมแบบ Widescreen
2MP

1920×1088(16:9)

ภาพความละเอียด 2 เมกะพิกเซล อัตราสวนภาพ 16:9 เหมาะสำหรับภาพถายที่คุณตองการดูบน

หนาจอที่ไมแบบ Widescreen
2MP

1600×1200(4:3)

ภาพความละเอียด 2 เมกะพิกเซล อัตราสวนภาพ 4:3 เหมาะสำหรับภาพถายที่คุณตองการดูบน

หนาจอที่ไมใชแบบ Widescreen หรือพิมพดวยความละเอียดสูง
VGA

640×480(4:3)

รูปแบบ VGA ที่มีอัตราสวนภาพ 4:3

มีการตั้งคานี้ในโหมดการถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น

ตั้งเวลาถายภาพ

เมื่อใชตั้งเวลาถายภาพ คุณสามารถถายภาพไดโดยไมตองถืออุปกรณไว ใช

ฟงกชันนี้สำหรับถายภาพตนเอง หรือถายภาพหมูเพื่อใหมีทุกคนอยูในภาพ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชตั้งเวลาถายภาพเพื่อปองกันไมใหภาพสั่นไหวใน

ขณะถายภาพได

ตั้งเวลา (10 วิ)

ตั้งคาหนวงเวลา 10 วินาทีนับจากที่คุณแตะหนาจอของกลอง จนถึงเวลาที่ถายภาพ
ตั้งเวลา (2 วิ)

ตั้งคาหนวงเวลา 2 วินาทีนับจากที่คุณแตะหนาจอของกลอง จนถึงเวลาที่ถายภาพ
ปด

เครื่องจะถายภาพทันทีที่คุณแตะหนาจอของกลอง

Smile Shutter™

ใชฟงกชัน Smile Shutter™ เพื่อกำหนดวารอยยิ้มประเภทใดที่กลองนี้จะตรวจ

จับกอนการถายภาพ

โหมดโฟกัส

ฟงกชันโฟกัสชวยควบคุมภาพใหคมชัด เมื่อเปดใชระบบออโตโฟกัสตอเนื่อง

กลองจะปรับโฟกัสอยางตอเนื่อง เพื่อใหพื้นที่ในกรอบโฟกัสที่มีสีคมชัดอยูเสมอ

โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว

93

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

กลองจะโฟกัสวัตถุที่เลือกไวโดยอัตโนมัติ ระบบออโตโฟกัสตอเนื่องเปดอยู แตะหนาจอกลองคาง

ไว กรอบโฟกัสสีเหลืองจะเปลี่ยนเปนสีน้ำเงินซึ่งแสดงวาไดโฟกัสเรียบรอยแลว กลองจะถายภาพ

เมื่อคุณปลอยนิ้วออก
คนหาภาพใบหนา

กลองจะตรวจหาใบหนาถึงหาใบหนาซึ่งแสดงเปนกรอบบนหนาจอ กลองจะโฟกัสวัตถุที่ใกล

ที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือกวาจะโฟกัสใบหนาใดไดโดยแตะใบหนาดังกลาวในหนา

จอ เมื่อคุณแตะหนาจอกลอง กรอบสีน้ำเงินจะแสดงวาใบหนาใดอยูในโฟกัส คุณไมสามารถใช

ระบบตรวจจับใบหนาไดกับทุกฉาก ระบบออโตโฟกัสตอเนื่องเปดอยู
โฟกัสโดยสัมผัส

แตะพื้นที่ที่คุณตองการบนหนาจอกลองเพื่อกำหนดพื้นที่โฟกัส ระบบออโตโฟกัสตอเนื่องปดอยู

แตะหนาจอกลองคางไว กรอบโฟกัสสีเหลืองจะเปลี่ยนเปนสีน้ำเงินซึ่งแสดงวาไดโฟกัสเรียบรอย

แลว กลองจะถายภาพเมื่อคุณปลอยนิ้วออก
การติดตามวัตถุ

เมื่อคุณเลือกวัตถุโดยแตะชองมองภาพ กลองจะติดตามวัตถุนี้ใหคุณ

การตั้งคานี้ใชงานไดเฉพาะในโหมดถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น

HDR

ใชการตั้งคา HDR (ชวงไดนามิกสูง) ถายภาพที่ดานหลังมีแสงจาหรือในสภาพที่

มีคอนทราสตสูง HDR จะชวยชดเชยการสูญเสียรายละเอียดและใหคุณภาพของ

ภาพทั้งสวนมืดและสวนสวาง

การตั้งคานี้ใชงานไดแตเฉพาะในโหมดถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น

ISO

คุณสามารถลดความพรามัวของภาพที่มีสาเหตุมาจากสภาวะที่มืดหรือวัตถุที่

เคลื่อนที่ไดโดยการเพิ่มระดับความไวแสง ISO

อัตโนมัติ

ตั้งคาความไวแสง ISO โดยอัตโนมัติ
100

ตั้งคาความไวแสง ISO ใหเทากับ 100
200

ตั้งคาความไวแสง ISO ใหเทากับ 200
400

ตั้งคาความไวแสง ISO ใหเทากับ 400
800

ตั้งคาความไวแสง ISO ใหเทากับ 800
1600

ตั้งคาความไวแสง ISO ใหเทากับ 1600

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น

การวัดแสง

ฟงกชันนี้จะกำหนดการรับแสงที่สมดุลโดยอัตโนมัติ ดวยการวัดแสงในภาพที่คุณ

ตองการถาย

กลางภาพ

ปรับการรับแสงที่กึ่งกลางของภาพ
เฉลี่ย

94

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

คำนวณการรับแสงตามจำนวนแสงในภาพทั้งหมด
จุดเดียว

ปรับการรับแสงจากจุดเล็กๆ ของภาพที่คุณตองการถาย

การตั้งคานี้ใชงานไดแตเฉพาะในโหมดถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น

ระบบลดภาพสั่น

ขณะถายภาพการถือกลองใหนิ่งอาจคอนขางยาก ระบบลดภาพสั่นจะชวยชดเชย

การสั่นไหวของมือ

การตั้งคานี้ใชงานไดแตเฉพาะในโหมดถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น

ตัวอยาง

คุณสามารถเลือกดูตัวอยางภาพถายหรือวิดีโอหลังจากถายภาพหรือวิดีโอได

ไมจำกัด

ตัวอยางภาพถายหรือวิดีโอจะปรากฏหลังจากถายภาพหรือวิดีโอแลว
5 วินาที

ตัวอยางภาพถายหรือวิดีโอจะปรากฏเปนเวลา 5 วินาทีหลังจากถายภาพหรือวิดีโอแลว
3 วินาที

ตัวอยางภาพถายหรือวิดีโอจะปรากฏเปนเวลา 3 วินาทีหลังจากถายภาพหรือวิดีโอแลว
แกไข

ภาพถายหรือวิดีโอจะเปดใหแกไขหลังจากถายภาพหรือวิดีโอแลว
ปด

ภาพถายหรือวิดีโอจะถูกบันทึกไวหลังจากถายภาพหรือวิดีโอแลว จากนั้นจะไมมีภาพตัวอยาง

ปรากฏ

การจดจำใบหนา

คุณสามารถจดจำใบหนาดวยแอปพลิเคชันกลอง เพื่อใหชองมองภาพโฟกัส

ใบหนาโดยอัตโนมัติเมื่อใบหนาปรากฏในชองมองภาพ

แฟลช

ใชแฟลชถายภาพเมื่อแสงไมเพียงพอ หรือเมื่อถายภาพยอนแสง ใชตัวเลือกตอ

ไปนี้เมื่อแตะไอคอนแฟลช ในหนาจอกลอง:

อัตโนมัติ

กลองจะตรวจสอบวาสภาพแสงตองใชแฟลชหรือไมโดยอัตโนมัติ
เปดแฟลช

ใชการตั้งคานี้เมื่อฉากหลังสวางกวาวัตถุที่จะถาย เพื่อชวยลดเงามืดที่ไมตองการ
การลดจุดตาแดง

ลดแสงสีแดงที่ดวงตาเมื่อถายภาพ
ปด

และไมเปดแฟลช บางครั้ง ภาพถายอาจสวยกวาเมื่อไมใชแฟลชแมวาสภาพแสงจะไมเพียง

พอ การถายภาพใหสวยโดยไมใชแฟลชนั้น คุณตองถือกลองใหนิ่ง ใชตั้งเวลาถายภาพ

ปองกันภาพเบลอ
ไฟฉาย

ไฟฉายหรือไฟกลองจะเปดเมื่อคุณถายภาพ

95

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การเลือกฉาก

ใชคุณลักษณะการเลือกฉากเพื่อตั้งคากลองอยางรวดเร็วสำหรับสถานการณ

ทั่วไปโดยใชฉากที่โปรแกรมไวลวงหนา กลองจะมีการกำหนดการตั้งคาตางๆ ไว

เพื่อใหเหมาะกับฉากที่เลือก ทำใหสามารถถายภาพไดดีที่สุด

ปด

เมื่อปดใชงานคุณสมบัติการเลือกฉาก คุณจะสามารถถายภาพไดดวยตนเอง
ผิวนวล

ถายภาพหนาโดยใชเอฟเฟกตความสวยเพิ่มเติม
ภาพซอฟท

ใชสำหรับการถายภาพที่มีพื้นหลังออนนุม
ปองกันภาพสั่นไหว

ใชสำหรับลดการสั่นของกลองเมื่อถายในฉากที่มืดเล็กนอย
วิว

ใชสำหรับถายภาพทิวทัศน กลองจะจับโฟกัสที่วัตถุระยะไกล
แกไขยอนแสง HDR

ใชเพื่อเพิ่มรายละเอียดของภาพที่มีคอนทราสตสูง ระบบการแกไขแสงพื้นหลังแบบบิวต

อินจะวิเคราะหภาพและปรับภาพโดยอัตโนมัติเพื่อชวยใหคุณถายภาพไดดวยระดับแสงที่

เหมาะสม
บุคคลกลางคืน

ใชสำหรับถายภาพบุคคลในเวลากลางคืนหรือสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย เนื่องจากกลอง

จะตองเปดรับแสงนาน คุณควรถือกลองนิ่งๆ หรือวางกลองไวบนที่ที่มั่นคง
ทิวทัศนกลางคืน

ใชสำหรับถายภาพในเวลากลางคืนหรือสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย เนื่องจากกลองจะตอง

เปดรับแสงนาน คุณควรถือกลองนิ่งๆ หรือวางกลองไวบนที่ที่มั่นคง
กลางคืน ถือดวยมือ

ใชสำหรับการถายภาพดวยมือในสภาพแสดงนอยดวยการลดสัญญาณกวนและความไม

ชัด
ความไวแสงสูง

ใชสำหรับถายภาพโดยไมใชแฟลชภายใตสภาพแสงนอย ลดการเบลอ
อาหาร

ใชสำหรับการถายการจัดอาหารในแสดงที่สวาง
สัตวเลี้ยง

ใชสำหรับการถายภาพสัตวของคุณ ลดการเบลอและตาแดง
หาดทราย

ใชสำหรับการถายภาพชายทะเลหรือทะเลสาบ
หิมะ

ใชในสถานที่ที่มีแสงสวางจาเพื่อปองกันไมใหภาพสวางเกินไป
งานเลี้ยง

ใชสำหรับถายภาพในอาคาร ในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย ฉากหลังนี้ทำใหพื้นหลังที่

เปนแสงในรมหรือแสงเทียนสวางขึ้น เนื่องจากกลองจะตองเปดรับแสงนาน คุณควรถือ

กลองนิ่งๆ หรือวางกลองไวบนที่ที่มั่นคง
กีฬา

ใชสำหรับถายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว เวลารับแสงสั้นชวยลดการเบลอของ

ภาพเคลื่อนไหว
เอกสาร

ใชสำหรับถายภาพขอความหรือภาพวาด เพิ่มความคมชัดใหแกภาพถายของคุณ
ดอกไมไฟ

96

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

ใชสำหรับการถายภาพพลุไฟอยางงดงาม

การตั้งคานี้ใชงานไดเฉพาะในโหมดถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น