Sony Xperia E4g - การตั้งค่ากล้องวิดีโอ

background image

การตั้งคากลองวิดีโอ

วิธีการปรับการตั้งคากลองวิดีโอ

1

เปดใชงานกลอง

2

แตะที่ไอคอนการตั้งคาบนหนาจอ

3

หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหแตะ

4

เลือกการตั้งคาที่คุณตองการปรับเปลี่ยนแลวแกไขตามตองการ

ภาพรวมของการตั้งคากลองวิดีโอ

ความละเอียดวิดีโอ

ปรับความละเอียดวิดีโอสำหรับรูปแบบที่แตกตางกัน

HD เต็มรูปแบบ

1920×1088(16:9)

รูปแบบ Full HD (Full High Definition) ดวยอัตราสวนภาพ 16:9
HD

1280×720(16:9)

รูปแบบ HD (High Definition) ดวยอัตราสวนภาพ 16:9
VGA

640×480(4:3)

รูปแบบ VGA ที่มีอัตราสวนภาพ 4:3
ขอความมัลติมีเดีย

บันทึกวิดีโอสำหรับสงเปนขอความมัลติมีเดีย การบันทึกรูปแบบวิดีโอนี้มีเวลาที่จำกัด ดังนั้นอาจ

ไมสามารถใสไฟลวิดีโอในขอความมัลติมีเดีย

การตั้งคานี้ใชงานไดเฉพาะในโหมดถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น

ตั้งเวลาถายภาพ

เมื่อใชตั้งเวลาถายภาพ คุณสามารถถายภาพไดโดยไมตองถืออุปกรณไว คุณ

สามารถใชเพื่อบันทึกวิดีโอสำหรับภาพกลุมที่มีคุณและเพื่อนๆ ครบทุกคน

นอกจากนี้คุณยังสามารถใชตั้งเวลาถายภาพ เพื่อปองกันกลองสั่นไหวขณะบันทึก

วิดีโอ

ตั้งเวลา (10 วิ)

ตั้งคาหนวงเวลา 10 วินาทีนับจากที่แตะหนาจอของกลอง จนถึงเวลาเริ่มบันทึกวิดีโอ
ตั้งเวลา (2 วิ)

ตั้งคาหนวงเวลา 2 วินาทีนับจากที่แตะหนาจอของกลอง จนถึงเวลาเริ่มบันทึกวิดีโอ
ปด

เครื่องจะเริ่มบันทึกวิดีโอทันทีที่คุณแตะหนาจอของกลอง

Smile Shutter™(วิดีโอ)

ใชฟงกชัน Smile Shutter™ เพื่อกำหนดวารอยยิ้มประเภทใดที่กลองนี้จะตรวจ

จับกอนการบันทึกวิดีโอ

97

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

โหมดโฟกัส

การตั้งคาโฟกัสควบคุมสวนของวิดีโอเพื่อความคมชัด เมื่อเปดใชระบบออโต

โฟกัสตอเนื่อง กลองจะปรับโฟกัสอยางตอเนื่อง เพื่อใหพื้นที่ในกรอบโฟกัสสีขาว

คมชัดอยูเสมอ

โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว

กลองจะโฟกัสวัตถุที่เลือกไวโดยอัตโนมัติ ระบบออโตโฟกัสตอเนื่องเปดอยู
คนหาภาพใบหนา

กลองจะตรวจหาใบหนาถึงหาใบหนาซึ่งแสดงเปนกรอบบนหนาจอ กลองจะโฟกัสวัตถุที่ใกล

ที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือกวาจะโฟกัสใบหนาใดไดโดยแตะใบหนาดังกลาวในหนา

จอ เมื่อคุณแตะหนาจอของกลอง กรอบสีเหลืองจะแสดงวาใบหนาใดอยูในโฟกัส คุณไมสามารถ

ใชระบบตรวจจับใบหนาไดกับทุกฉาก ระบบออโตโฟกัสตอเนื่องเปดอยู
การติดตามวัตถุ

เมื่อคุณเลือกวัตถุโดยแตะชองมองภาพ กลองจะติดตามวัตถุนี้ใหคุณ

การตั้งคานี้ใชงานไดแตเฉพาะในโหมดถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น

การวัดแสง

ฟงกชันนี้จะกำหนดการรับแสงที่สมดุลโดยอัตโนมัติ ดวยการวัดแสงในภาพที่คุณ

ตองการถาย

กลางภาพ

ปรับการรับแสงที่กึ่งกลางของภาพ
เฉลี่ย

คำนวณการรับแสงตามจำนวนแสงในภาพทั้งหมด
จุดเดียว

ปรับการรับแสงจากจุดเล็กๆ ของภาพที่คุณตองการถาย

การตั้งคานี้ใชงานไดแตเฉพาะในโหมดถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น

ระบบลดภาพสั่นสำหรับวิดีโอ

ขณะบันทึกวิดีโอ การถือกลองใหนิ่งอาจคอนขางยาก ระบบลดภาพสั่นจะชวย

ชดเชยการสั่นไหวของมือ

ไมโครโฟน

เลือกวาจะเก็บเสียงแวดลอมเมื่อบันทึกวิดีโอหรือไม

ตัวอยาง

คุณสามารถเลือกที่จะดูตัวอยางวิดีโอหลังจากที่คุณถายทันที

เปด

ตัวอยางของวิดีโอจะปรากฏหลังจากที่คุณถาย
แกไข

วิดีโอจะเปดสำหรับการแกไขหลังจากที่คุณถาย
ปด

วิดีโอจะถูกบันทึกหลังจากที่คุณถาย และไมมีตัวอยางปรากฏ

98

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

แฟลช

ใชแสงแฟลชในการบันทึกวิดีโอเมื่อสภาพแสงไมเพียงพอหรือเมื่อมีแสงดานหลัง

ไอคอนแฟลชของวิดีโอ จะใชไดเฉพาะบนหนาจอกลองวิดีโอ โปรดทราบวา

บางครั้งคุณภาพของวิดีโออาจดีกวาเมื่อไมใชแสงแฟลชแมวาสภาพแสงจะไม

เพียงพอ

เปด
ปด

การเลือกฉาก

คุณลักษณะการเลือกฉากชวยคุณในการตั้งคากลองอยางรวดเร็วโดยใชฉาก

วิดีโอที่โปรแกรมลวงหนา กลองจะกำหนดการตั้งคาหลายแบบสำหรับคุณเพื่อให

เหมาะกับฉากที่เลือกเพื่อใหไดคุณภาพของวิดีโอที่ดีที่สุด

ปด

เมื่อปดใชงานคุณสมบัติการเลือกฉาก คุณจะสามารถถายวิดีโอไดดวยตนเอง
ภาพซอฟท

ใชสำหรับการถายวิดีโอที่มีพื้นหลังสีออน
วิว

ใชสำหรับการถายวิดีโอภูมิทัศน กลองจะจับโฟกัสที่วัตถุระยะไกล
กลางคืน

เมื่อเปดใชงาน คาความไวแสงจะเพิ่มขึ้น ใชในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย วิดีโอที่จับภาพ

วัตถุเคลื่อนที่เร็วอาจไดภาพเบลอ ถืออุปกรณใหนิ่งหรือใชอุปกรณเสริม ปดโหมดกลาง

คืนเมื่อสภาพแสงเพียงพอเพื่อเพิ่มคุณภาพวิดีโอ
หาดทราย

ใชสำหรับวิดีโอถายชายทะเลหรือทะเลสาบ
หิมะ

ใชในสภาพแวดลอมที่มีแสงจาเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหภาพวิดีโอสวางเกินไป
กีฬา

ใชสำหรับวิดีโอที่จับภาพวัตถุเคลื่อนที่เร็ว เวลารับแสงสั้นชวยลดการเบลอของภาพ

เคลื่อนไหว
งานเลี้ยง

ใชสำหรับการถายวิดีโอในรมที่มีแสงสวางนอย ฉากหลังนี้ทำใหพื้นหลังที่เปนแสงในรม

หรือแสงเทียนสวางขึ้น วิดีโอที่จับภาพวัตถุเคลื่อนที่เร็วอาจไดภาพเบลอ ถืออุปกรณใหนิ่ง

หรือใชอุปกรณเสริม

การตั้งคานี้ใชงานไดเฉพาะในโหมดถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น

99

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น