Sony Xperia E4g - การตั้งค่าทั่วไปของกล้อง

background image

การตั้งคาทั่วไปของกลอง

ภาพรวมการตั้งคาโหมดการถายภาพ

การจดจำฉากอัตโนมัติ

ปรับการตั้งคาของคุณใหเหมาะกับแตละฉาก
ดวยตัวเอง

ปรับการตั้งคากลองดวยตนเอง
การแทรก ใบหนา

ถายภาพโดยใชกลองหนาและกลองหลังในเวลาเดียวกัน
กลองมัลติ

บันทึกฉากเดียวกันจากหลายมุมไดบนหนาจอเดียว
สดบน YouTube

บรอดแคสตไลฟวิดีโอไปยัง YouTube™

88

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

เอฟเฟกต AR

ถายภาพหรือวิดีโอกับฉากและตัวจำลองเสมือน
ผลสรางสรรค

ใชเอฟเฟกตกับภาพถายหรือวิดีโอ
Timeshift Burst

คนหาภาพที่ดีที่สุดจากภาพถายตอเนื่อง
Social live

ถายทอดวิดีโอสดไปยัง Facebook™
ถายภาพพาโนรามา

ถายภาพมุมกวางและพาโนรามา
ถายภาพพรอมบันทึกเสียง

ถายภาพพรอมกับเสียงรอบขาง
สนุกสนานดวย AR

เลนกับวัตถุเสมือนในชองมองกลองของคุณและทำใหภาพถายหรือวิดีโอของคุณสวยงามขึ้น
การแตงภาพบุคคล

ถายรูปดวยสไตลภาพบุคคลแบบเรียลไทม

การจดจำฉากอัตโนมัติ

โหมดการจดจำฉากอัตโนมัติตรวจจับเงื่อนไขที่คุณถายรูปและปรับการตั้งคาโดย

อัตโนมัติเพื่อรับประกันวาคุณจะไดภาพที่ดีที่สุด

โหมดดวยตนเอง

ใชโหมดดวยตนเองหากคุณตองการปรับการตั้งคากลองของคุณดวยตนเอง

สำหรับการถายภาพและวิดีโอ

เอฟเฟกต AR

คุณสามารถใชเอฟเฟกต AR (การผสานโลกเสมือน) (augmented reality) กับ

ภาพถายหรือวิดีโอของคุณเพื่อทำใหภาพถายดูสนุกสนานยิ่งขึ้น เมื่อใชกลอง

การตั้งคานี้ชวยใหคุณรวมภาพ 3 มิติในภาพถายหรือวิดีโอของคุณ เพียงเลือก

ฉากที่คุณตองการและปรับตำแหนงในชองมองภาพ

เอฟเฟกตที่สรางสรรค

คุณสามารถใชเอฟเฟกตตางๆ กับภาพถายหรือวิดีโอของคุณ ตัวอยางเชน คุณ

สามารถเพิ่มเอฟเฟกต Nostalgic เพื่ทำใหภาพถายดูเกาหรือเอฟเฟกต Sketch

เพื่อสรางภาพที่ดูสนุกสนานมากขึ้น

Sweep Panorama

คุณสามารถถายภาพมุมกวางและภาพพาโนรามาในทิศทางแนวนอนหรือแนวตั้ง

งายๆ เพียงแคกดและปด

การถายภาพพาโนรามา

1

เปดใชงานกลอง

2

แตะ จากนั้น เลือก

3

การเลือกทิศทางการถายภาพ ใหแตะ

4

แตะที่หนาจอเลื่อนกลองชาๆ นิ่งๆ ที่ไปยังทิศทางการเคลื่อนที่ที่แสดงไวบน

หนาจอ

89

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

Timeshift Burst

กลองจะถายภาพรัวติดตอกัน 31 ครั้งภายในชวงเวลาสองวินาที – หนึ่งวินาที

กอนและหลังจากที่คุณแตะปุมกลองบนหนาจอ ดังนั้นคุณสามารถยอนกลับและ

คนหาภาพที่สมบูรณแบบที่สุด

การใชการถายตอเนื่องแบบ Timeshift

1

เปดใชงานกลอง

2

แตะ จากนั้นเลือก

3

ถายภาพ ภาพที่ถายปรากฏในมุมมองภาพขนาดยอ

4

เลื่อนผานภาพขนาดยอและเลือกภาพถายที่คุณตองการบันทึก จากนั้นแตะ

Social live

Social live คือ โหมดการถายภาพที่ใหคุณสตรีมวิดีโอแบบสดๆ ไปยังหนา

Facebook™ เพียงแคคุณเปดใชงานการเชื่อมตออินเตอรเน็ต และเขาสูระบบ

ของ Facebook™ ความยาวของวิดีโอไดถึง 10 นาที

การแพรภาพวิดีโอแบบสดๆ โดยใช Social live

1

เปดใชงานกลอง

2

แตะ แลวเลือก

3

ล็อกอินเขาสูบัญชี Facebook™

4

แตะ เพื่อเริ่มตนการแพรภาพ

5

เพื่อถายภาพในขณะแพรภาพ แตะ

6

เพื่อหยุดแพรภาพ แตะ

Face in

คุณสามารถใชโหมด Face in เพื่อเปดกลองหนาและกลองหลักพรอมกัน ดังนั้น

คุณจึงสามารถถายภาพตัวเองพรอมกันกับวัตถุอื่น

โหมดกลองหลายตัว

โหมดกลองหลายตัวชวยใหคุณถายภาพที่ผสมผสานระหวางภาพจากมุมสองมุม

จากสองอุปกรณที่แตกตางกัน คุณจะมองเห็นภาพสองภาพในชองมองกลองของ

อุปกรณของคุณ โดยภาพหนึ่งจากกลองของคุณเองและอีกภาพหนึ่งจากอุปกรณ

Xperia™ ที่เชื่อมตออยู หรือกลอง Sony ที่สนับสนุน NFC และเทคโนโลยี Wi-Fi

direct จากนั้นคุณสามารถแกไขสิ่งที่คุณเห็นในชองมองกลองไดกอนที่จะถายรูป
ดังนั้นหากคุณอยูที่สถานที่จัดคอนเสิรต และคุณตองการถายรูปที่มีทั้งมุมมองของ

วงดนตรีจากมุมหนึ่งและผูชมจากอีกมุมหนึ่ง คุณก็สามารถใชโหมดกลองหลายตัว

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด
คุณสามารถตั้งคาโหมดกลองหลายตัวไดโดยใช NFC ซึ่งจะทำการจับคูสอง

อุปกรณดวยเทคโนโลยี Wi-Fi direct โดยอุปกรณทั้งสองจะตองรองรับ NFC

โหมดกลองหลายตัวมีใหใชงานในบางประเทศเทานั้น

90

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การใชโหมดกลองหลายตัว

1

เปดฟงกชัน NFC บนทั้งสองอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ

2

เปดใชงานกลองบนอุปกรณของคุณ

3

แตะ จากนั้นเลือก

4

บนหนาจอของทั้งสองอุปกรณ แตะ

5

จัดตำแหนงอุปกรณโดยใหพื้นที่ตรวจจับ NFC ของอุปกรณแตละตัวสัมผัส

กัน ตอนนี้อุปกรณทั้งสองจะเชื่อมตอกันโดยใชเทคโนโลยี Wi-Fi direct

6

เมื่ออุปกรณทั้งสองเชื่อมตอกันแลว ภาพสองภาพจะปรากฏในชองมอง

กลองบนอุปกรณของคุณ หนึ่งภาพจากชองมองกลองของกลองคุณและอีก

หนึ่งภาพจากชองมองกลองของอุปกรณที่เชื่อมตออยู

7

หากตองการแกไขภาพในชองมองกลองของคุณ แตะ

8

แกไขภาพตามตองการ ตัวอยางเชน คุณสามารถแตะภาพคางไวและลางไป

ยังอีกดานหนึ่งของชองมองกลองเพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับ

9

เมื่อคุณสิ้นสุดการแกไขแลวและพรอมที่จะถายภาพสุดทายที่ผสมกัน แตะ

เสร็จสิ้น >

การตกแตงภาพบุคคล

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อใชเอฟเฟกตตกแตงกับภาพถายบุคคลขณะที่คุณทำการถาย

เพื่อใหแนใจวาคุณไดรับผลลัพธที่ดีที่สุด

การใชคุณลักษณะการตกแตงภาพบุคคล

1

เปดใชงานกลอง

2

แตะ จากนั้นแตะ

3

หากตองการแสดงตัวเลือกสไตล ปดขึ้นบนหนาจอ จากนั้นเลือกสไตลการ

ตกแตงภาพบุคคลสำหรับภาพถายของคุณ

4

หากตองการซอนตัวเลือกสไตล แตะหนาจอหรือปดลงดานลาง

5

หากตองการแสดงตัวเลือกกรอบ ปดไปทางดานซาย จากนั้นเลือกกรอบ

ตกแตง

6

หากตองการซอนตัวเลือกกรอบ แตะหนาจอกลองหรือปดไปทางดานขวา

การดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นกลอง

คุณสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นกลองทั้งแบบฟรีหรือแบบเสียเงินไดจาก

Google Play™ หรือแหลงอื่นๆ กอนเริ่มดาวนโหลด ควรตรวจสอบใหแนใจวา

คุณไดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใชงานได ซึ่งควรเชื่อมตอผาน Wi-Fi® เพื่อจำกัด

คาใชจายในการรับสงขอมูล

วิธีการดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นกลอง

1

เปดแอพพลิเคชั่นกลอง

2

แตะ จากนั้น แตะ ดาวนโหลดได

3

เลือกแอพพลิเคชั่นที่คุณตองการดาวนโหลด จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อ

ทำการติดตั้งใหสมบูรณ

การเรียกใชดวน

ใชการตั้งคาเรียกใชดวนเพื่อเปดใชงานกลองขณะหนาจอล็อคอยู

เปดอยางเดียว

หลังจากลาก ขึ้นบน กลองหลักจะถูกเรียกใชงานจากโหมดสลีป
เปดและถายภาพ

หลังจากลาก ขึ้นบน กลองถายภาพนิ่งจะถูกเรียกใชงานจากโหมดสลีปและจะถายภาพ
เปดและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

91

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

หลังจากลาก ขึ้นบน กลองวิดีโอจะถูกเรียกใชงานจากโหมดสลีปและเริ่มบันทึกวิดีโอ
ปด

การแท็กที่ตั้ง

ติดแท็กภาพถายดวยรายละเอียดสถานที่ที่ถายภาพ

การถายเมื่อสัมผัส

กำหนดพื้นที่โฟกัส จากนั้นใชนิ้วสัมผัสที่หนาจอของกลอง กลองจะถายภาพทันที

ที่คุณปลอยนิ้วออก

เสียง

เลือกเพื่อเปดหรือปดเสียงชัตเตอร

การจัดเก็บขอมูล

คุณสามารถเลือกเพื่อบันทึกขอมูลของคุณไดทั้งใน SD การดแบบถอดไดหรือใน

อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายในของอุปกรณ

ที่เก็บขอมูลภายใน

ระบบจะบันทึกภาพถายหรือวิดีโอไวในหนวยความจำของอุปกรณ
SD การด

ระบบจะบันทึกภาพถายหรือวิดีโอไวใน SD การด

สมดุลแสงขาว

ฟงกชันนี้จะปรับสมดุลสีตามสภาพแสง ไอคอนการตั้งคาสมดุลแสงขาว อยูใน

หนาจอกลอง

อัตโนมัติ

ปรับสมดุลสีโดยอัตโนมัติเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแสง
แสงหลอดไฟฟา

ปรับความสมดุลสีสำหรับสภาพแสงโทนอุน เชน แสงจากหลอดไฟ
แสงหลอดฟลูออเรสเซนต

ปรับสมดุลสีสำหรับแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต
แสงแดดกลางวัน

ปรับสมดุลสีสำหรับการใชงานในสภาพแสงกลางแจง
แสงแดดมีเมฆ

ปรับสมดุลสีสำหรับทองฟาที่มีเมฆมาก

การตั้งคานี้ใชงานไดแตเฉพาะในโหมดถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น