Sony Xperia E4g - การใช้ Smile Shutter™ เพื่อถ่ายภาพเมื่อยิ้ม

background image

การใช Smile Shutter™ เพื่อถายภาพเมื่อยิ้ม

ใชเทคโนโลยี Smile Shutter™ เพื่อถายภาพเมื่อยิ้ม กลองจะตรวจหาใบหนาไม

เกินหาใบหนาและเลือกใบหนาหนึ่งสำหรับการตรวจหารอยยิ้มและโฟกัส

อัตโนมัติ เมื่อใบหนาที่เลือกไวยิ้ม กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติ

การเปด Smile Shutter™

1

เปดใชงานกลอง

2

แตะ แลวแตะ

3

แตะ ลั่นชัตเตอรดวยรอยยิ้ม และเลือกระดับการยิ้ม

วิธีการถายภาพโดยใช Smile Shutter™

1

เมื่อกลองเปดและเปด Smile Shutter™ ใหเล็งกลองไปที่วัตถุของคุณ

กลองจะเลือกใบหนาที่จะโฟกัส

2

ใบหนาที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นภายในกรอบสีและจะมีการถายภาพโดย

อัตโนมัติ

3

หากตรวจไมพบรอยยิ้ม ใหแตะหนาจอเพื่อถายภาพดวยตนเอง