Sony Xperia E4g - Daydream

background image

Daydream

Daydream คือ ภาพพักหนาจอแบบโตตอบที่แสดงสี ภาพถาย หรือสไลดโชวโดย

อัตโนมัติขณะที่อุปกรณของคุณหยุดทำงานหรือกำลังชารจแบตเตอรี่และหนาจอ

ไมมีการใชงาน

การเปดใชงานภาพพักหนาจอ Daydream

1

จากหนาจอหลักของคุณ แตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > จอแสดงผล > Daydream

3

ลากตัวเลื่อนดานขาง Daydream ไปทางขวา

การเลือกเนื้อหาสำหรับภาพพักหนาจอ Daydream

1

จากหนาจอหลักของคุณ แตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > จอแสดงผล > Daydream

3

ลากตัวเลื่อนดานขาง Daydream ไปทางขวา

4

เลือกสิ่งที่คุณตองการใหแสดงเมื่อภาพพักหนาจอทำงาน

การกำหนดเวลาใหภาพพักหนาจอ Daydream เริ่มทำงาน

1

จากหนาจอหลักของคุณ แตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > จอแสดงผล > Daydream

3

ลากตัวเลื่อนดานขาง Daydream ไปทางขวา

4

เมื่อตองการเปดใชงานภาพพักหนาจอ Daydream ทันที ใหแตะ เริ่มตอนนี้

5

เมื่อตองการตั้งคาตัวเลือกการเปดใชงานอัตโนมัติ ใหแตะ เวลาที่จะ

Daydream และจากนั้นเลือกตัวเลือก