Sony Xperia E4g - การป้อนข้อความโดยใช้การป้อนข้อมูลด้วยเสียง

background image

การปอนขอความโดยใชการปอนขอมูลดวยเสียง

เมื่อคุณตองการปอนขอความ คุณสามารถใชฟงกชันปอนขอมูลดวยเสียงแทน

การพิมพคำลงไปได เพียงพูดออกเสียงคำที่คุณตองการปอนลงไป การปอนขอมูล

ดวยเสียงเปนเทคโนโลยีขั้นทดลองจาก Google™ และสามารถใชงานรวมกับ

ภาษาและภูมิภาคตางๆ ได

การเปดใชงานการปอนขอมูลดวยเสียง

1

เมื่อคุณปอนขอความโดยใชแปนพิมพบนหนาจอ ใหแตะ

2

แตะ จากนั้นแตะ ปรับแตงแปนพิมพ

3

ทำเครื่องหมายที่กลองเครื่องหมาย ปุมพิมพขอความเสียงของ Google™

4

แตะ เพื่อบันทึกการตั้งคาของคุณเก็บไว ไอคอนไมโครโฟน จะปรากฏ

ขึ้นบนแปนพิมพบนหนาจอ

การปอนขอความดวยเสียง

1

เปดปุมกดบนหนาจอ

2

แตะ เมื่อ ปรากฏ ใหพูดเพื่อใสขอความ

3

เมื่อเสร็จแลว แตะ อีกครั้ง ปรากฏขอความที่แนะนำขึ้น

4

แกไขขอความดวยตนเองหากจำเปน

หากตองการใหแปนพิมพปรากฏและปอนขอความดวยตนเอง ใหแตะ