Sony Xperia E4g - แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

background image

แปนพิมพบนหนาจอ

คุณสามารถปอนขอความดวยแปนพิมพ QWERTY บนหนาจอโดยแตะที่ตัว

อักษรแตละตัว หรือคุณสามารถใชคุณลักษณะการปอนขอมูลดวยทาทางและ

เลื่อนนิ้วของคุณไปทีละตัวอักษรเพื่อประกอบเปนคำได หากคุณตองการใชแปน

พิมพบนหนาจอรุนเล็กและปอนขอความโดยใชมือขางเดียว คุณก็สามารถเปดใช

งานแปนพิมพแบบใชมือขางเดียวแทนได
คุณสามารถเลือกภาษาไดสูงสุดสามภาษาสำหรับการปอนขอความ แปนพิมพจะ

ตรวจจับภาษาที่คุณกำลังใชงานอยูและจะคาดเดาภาษานั้นในขณะที่คุณพิมพ

บางแอปพลิเคชันจะเปดแปนพิมพบนหนาจอโดยอัตโนมัติ ตัวอยางเชน แอปพลิเค

ชันอีเมลและแอปพลิเคชันการรับสงขอความ

1 ลบอักขระหนาเคอรเซอร
2 ขึ้นบรรทัดใหมหรือยืนยันการปอนขอความ
3 เวนวรรค
4 ปรับเปลี่ยนแปนพิมพเปนสวนตัว ปุมนี้จะหายไปหลังปรับเปลี่ยนแปนพิมพแลว
5 แสดงตัวเลขและสัญลักษณ สำหรับสัญลักษณเพิ่มเติม ใหแตะ
6 สลับระหวางตัวอักษรตัวพิมพเล็ก ตัวอักษรตัวพิมพใหญ และ Caps สำหรับบาง

ภาษา ปุมนี้ใชสำหรับเขาถึงอักขระพิเศษของภาษานั้นๆ

การแสดงแปนพิมพบนหนาจอเพื่อปอนขอความ

แตะที่ชองปอนขอความ

การใชแปนพิมพบนหนาจอในแนวนอน

เมื่อแปนพิมพบนหนาจอปรากฏขึ้น ใหหันอุปกรณไปดานขาง

คุณอาจตองปรับการตั้งคาในแอปพลิเคชันบางอยางเพื่อใหสามารถใชงานในแนวนอน

ได

การปอนขอความทีละอักขระ

1

ในการปอนอักขระที่ปรากฏบนแปนพิมพ ใหแตะที่อักขระนั้น

2

หากตองการปอนอักขระที่ตางออกไป ใหแตะอักขระบนแปนพิมพปกติคาง

ไวเพื่อดูรายการตัวเลือกที่มีให แลวเลือกจากรายการดังกลาว ตัวอยางเชน

การใสอักขระ "é" ใหแตะอักขระ "e" คางไวจนกระทั่งมีตัวเลือกอื่นๆ

ปรากฏขึ้นมา แลวจึงกดและลากนิ้วบนแปนพิมพเพื่อเลือกอักขระ "é"

การใสจุด

หลังจากใสคำแลว แตะสองครั้งที่ Space bar

47

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การปอนขอความโดยใชฟงกชันการปอนขอความแบบลากสัมผัส

1

เมื่อแปนพิมพบนหนาจอปรากฏขึ้นมา เลื่อนนิ้วไปทีละตัวอักษรเพื่อใสคำที่

คุณตองการเขียน

2

หลังจากปอนคำเสร็จเรียบรอยแลว ใหยกนิ้วของคุณขึ้น คำแนะนำจะ

ปรากฏขึ้นตามตัวอักษรที่คุณใส

3

หากคำที่คุณตองการไมปรากฏขึ้นมา แตะ เพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ และเลือก

หากตัวเลือกที่ตองการไมปรากฏขึ้น ลบคำทั้งหมดและใสตัวอักษรใหมอีก

ครั้ง หรือปอนคำโดยการแตะอักษรแตละตัว

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา การปอนรูปแบบลายเสน

1

เมื่อแปนพิมพบนหนาจอเปรากฏ ใหแตะ

2

แตะ จากนั้น แตะ ปรับแตงแปนพิมพ

3

การเปดใชงานหรือปดใชงานฟงกชันการปอนรูปแบบลายเสน ใหเลือกหรือ

ยกเลิกการเลือก การปอนรูปแบบลายเสน ชองทำเครื่องหมาย

การใชแปนพิมพแบบใชมือขางเดียว

1

เปดแปนพิมพบนหนาจอในโหมดแนวตั้ง แลวแตะ

2

แตะ แลวแตะ แปนพิมพแบบใชงานมือเดียว

3

เพื่อยายแปนพิมพแบบใชมือขางเดียวไปทางดานซายหรือดานขวาของ

หนาจอ ใหแตะ หรือ ตามที่กำหนด

เพื่อยอนกลับไปใชแปนพิมพบนหนาจอแบบเต็ม ใหแตะ