Sony Xperia E4g - แป้นโทรศัพท์

background image

แปนโทรศัพท

แปนโทรศัพทจะคลายกับแปนพิมพบนตัวโทรศัพทมาตรฐาน 12 ปุม คุณสามารถ

ใชตัวเลือกการคาดการณตัวอักษร และการปอนขอความแบบกดปุมหลายครั้งได

คุณสามารถเปดใชวิธีการปอนขอความสำหรับแปนโทรศัพทผานการปรับแตง

แปนพิมพ แปนโทรศัพทมีใหใชงานสำหรับการจัดวางแบบแนวตั้งเทานั้น

1 เลือกตัวเลือกปอนขอความ คุณสามารถแตะที่อักขระแตละตัวหนึ่งครั้งและใชคำที่แนะนำ

หรือใชวิธีแตะแปนไปเรื่อยๆ จนกวาอักขระที่ตองการจะถูกเลือก

2 ลบอักขระหนาเคอรเซอร
3 ขึ้นบรรทัดใหมหรือยืนยันการปอนขอความ
4 เวนวรรค
5 แสดงสัญลักษณและไอคอนรูปยิ้ม
6 แสดงหมายเลข
7 เปลี่ยนตัวพิมพและเปดใช Caps Lock

48

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การเปดแปนโทรศัพทเปนครั้งแรก

1

แตะที่ชองปอนขอความ จากนั้น แตะ

2

แตะ จากนั้น แตะ ปรับแตงแปนพิมพ

3

แตะ แปนพิมพแนวตั้ง จากนั้น เลือกตัวเลือก แปนโทรศัพท

การปอนขอความโดยใชปุมกดโทรศัพท

เมื่อ ปรากฏบนปุมกดโทรศัพท ใหแตะปุมตัวอักษรเพียงหนึ่งครั้ง แมวาตัว

อักษรที่คุณตองการจะไมใชตัวอักษรแรกบนปุม แตะคำที่ปรากฏ หรือแตะ

เพื่อดูคำที่แนะนำเพิ่มเติมและเลือกคำจากรายการ

เมื่อ ปรากฏในปุมกดโทรศัพท แตะตัวอักษรที่ตองการใสจากปุมกดบน

หนาจอ แตะปุมนี้ตอจนกวาตัวอักษรที่ตองการจะถูกเลือก ทำเชนนี้สำหรับ

ตัวอักษรตอไปที่คุณตองการใส

การปอนตัวเลขโดยใชแปนโทรศัพท

เมื่อแปนโทรศัพทปรากฏขึ้น ใหแตะ แปนโทรศัพทที่มีตัวเลขจะปรากฏ

การแทรกสัญลักษณและไอคอนยิ้มโดยใชแปนโทรศัพท

1

เมื่อแปนโทรศัพทปรากฏขึ้น ใหแตะ ตารางที่มีสัญลักษณและไอคอนยิ้ม

จะปรากฏขึ้น

2

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม แตะที่สัญลักษณหรือไอคอนยิ้มเพื่อ

เลือก