Sony Xperia E4g - การค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหาย

background image

การคนหาอุปกรณที่สูญหาย

หากคุณมีบัญชี Google™ บริการทางเว็บ my Xperia สามารถชวยคุณคนหา

ตำแหนงที่ตั้งหากสูญหาย และปองกันความปลอดภัยของอุปกรณของคุณไมให

เกิดการสูญหาย คุณสามารถ:

คนหาตำแหนงที่ตั้งของอุปกรณของคุณบนแผนที่

สงเสียงเตือนแมวาอุปกรณของคุณจะอยูในโหมดไมมีเสียง

ล็อกอุปกรณของคุณจากระยะไกล และสั่งใหอุปกรณของคุณแสดงขอมูลติดตอของคุณกับผูที่

พบเห็นอุปกรณของคุณ

และรวมถึงลางหนวยความจำภายในและภายนอกของอุปกรณของคุณจากระยะไกล

บริการ my Xperia อาจเปดใหบริการเฉพาะบางประเทศ/ภูมิภาค

การเปดใชงานบริการ my Xperia

1

จาก หนาจอหลักของคุณ แตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > ความปลอดภัย > my Xperia > เปดใชงาน

3

ทำเครื่องหมายชองตัวเลือก จากนั้นแตะ ยอมรับ

4

เมื่อพรอม ลงชื่อเขาใชบัญชีผูใช Sony Entertainment Network ของคุณ

หรือสรางบัญชีผูใชใหมหากยังไมมี

5

เปดใชงานบริการระบุตำแหนงที่ตั้งบนอุปกรณของคุณหากฟงกชันนี้ยังไม

ถูกเปดใชงาน

หากตองการตรวจสอบวาบริการ my Xperia สามารถคนหาอุปกรณของคุณไดหรือไม

โปรดไปที่ myxperia.sonymobile.com และลงชื่อเขาใชโดยใชบัญชีผูใช Google™

หรือบัญชีผูใช Sony Entertainment Network ที่คุณตั้งคาบนอุปกรณของคุณ